Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonania systemu mikronawigacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 16 stycznia 2015 - 15:29, dnowinska

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonanie systemu mikronawigacji (składającego się z nadajników oraz aplikacji mobilnej) na smartfony dla użytkowników w tym osób z dysfunkcją wzroku oraz zainstalowanie go w przestrzeni miejskiej. System mikronawigacji powinien być zainstalowany:
- na Stacji Metra Powiśle/CNK,
- na trasie z ww. stacji Metra do przystanków komunikacji miejskiej „Pomnik Syreny”,
- na trasie z ww. stacji Metra do Centrum Nauki Kopernik,
- na wejściach do Centrum Nauki Kopernik oraz w Parku Odkrywców,
- na obiektach turystycznych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Niniejsze zamówienie stanowi uaktualnienie (tj. rozbudowę o trzeci moduł opisany w przedmiocie zamówienia niniejszego zapytania ofertowego) istniejącej aplikacji mobilnej oraz systemu mikronawigacji pn. „Virtualna Warszawa” funkcjonującego w budynku Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5 w Warszawie oraz na linii autobusowej 185 w Warszawie.

System mikronawigacji powinien:
• komunikować się w standardzie Bluetooth (Smart / Low Energy) 4.0 lub wyższym,
• funkcjonować w warunkach atmosferycznych pomiędzy - 20ºC a + 40 ºC,
• informować użytkownika o jego pozycji oraz pozycji względem innych obiektów w najbliższej przestrzeni (przystanki „Pomnik Syreny” wraz z 4 wejściami do tunelu, 3 wejścia do stacji metra oraz peron Powiśle/CNK, 3 wejścia do Centrum Nauki Kopernik wraz z dachem oraz obiekty turystyczne wskazane w Załączniku nr 1)
• wyznaczać trasę z miejsca położenia użytkownika do miejsca przez niego wybranego,
• informować użytkownika o obiektach (możliwość umieszczenia opisu obiektów),
• funkcjonować pod powierzchnią ziemi (na peronie metra Powiśle/CNK)
• zawierać wystarczającą ilość nadajników zapewniającą poprawne funkcjonowanie całego systemu bez względu na warunki zewnętrzne lub otoczenie – dokładne rozmieszczenie nadajników na wskazanym obszarze zostanie ustalone z Wykonawcą po wyborze oferty,
• umożliwiać zarządzanie treścią dla podmiotów zewnętrznych,
• zawierać dwie gry skierowane do dzieci w wieku 5-12 lat opierające się na odnajdywaniu miejsc w najbliższej przestrzeni, które przygotowane będą we współpracy z Zamawiającym,
• zawierać dodatkowe funkcjonalności skierowane do użytkowników końcowych jak na przykład: strefy odsłuchu darmowej muzyki, strefy odsłuchu darmowych audiobook’ów, strefy darmowego pobierania książek/gazet lub inne zaprezentowane przez Wykonawcę (tabela 3)

Aplikacja mobilna powinna:
• być dostępna na urządzenia z systemem iOS w wersji 7.0 lub wyższej i Android w wersji 4.3 lub wyższej,
• być kompatybilna z aplikacjami udźwiękawiającymi telefon i powiększającymi zawartość ekranu,
• współpracować ze stworzonym już systemem mikronawigacji w budynku Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych oraz w komunikacji miejskiej na linii autobusowej 185,
• łączyć się z zainstalowanymi mikronadajnikami za pomocą standardu Bluetooth Low Energy 4.0 lub wyższym,
• zawierać logotypy przekazane przez Zamawiającego,
• zawierać kolorystykę zgodną z wytycznymi Zamawiającego

Nadajnik powinien:
• komunikować się za pomocą protokołu Bluetooth, który jest zgodny przynajmiej z jego wersją 4.0 lub wyższą,
• działać w trybie określanym jako: Smart Mode/Bluetooth Low Energy,
• działa w trybie określanym jako: Single Mode,
• obsługiwać Sniff sub-rating,
• komunikować się w zakresie częstotliwości: 2400 - 2483,5 MHz,
• wykorzystywać do komunikacji: "Attribute Protocol" (ATT),
• udostępniać unikatowy adres oraz pola: „Major” i „Minor”,
• obsługiwać BLE Proximity Profile,
• być zgodny z iBeacon profile, który obsługiwany jest przez iOS oraz Android,
• umożliwiać aktualizacje mikrokodu nadajnika,
• być zasilany baterią lub alternatywnie zasilaniem zewnętrznym np. energią słoneczną,
• posiadać wymienialną baterię,
• posiadać możliwość stałego zamontowania z możliwością wymiany

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: nie dotyczy

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
• Cena: 50% (maksymalnie 50 punktów) – Kosztorys (tabela 1),
• Inne:
a) Doświadczenie w realizacji podobnych projektów – 35% – Wykaz realizacji podobnych projektów (tabela 2)
- 20% (po 5 pkt. za każdy wykonany projekt systemu mikronawigacji o wartości min. 30 000 zł - maksymalnie 20 punktów)
- 15% za projekt wykonany na zlecenie miast, które wdrażają innowacyjne rozwiązania technologiczne w ramach tzw. Smart City (15 pkt. za projekt – max. 15 pkt)

b) Spójność przedstawionej oferty zawierającej zarówno wymagane jak i dodatkowe funkcjonalności skierowane do użytkowników końcowych zaprezentowane przez Wykonawcę – 15% - (maksymalnie 15 punktów – oceniane pod względem funkcjonalności oraz użyteczności dla użytkowników końcowych (w szczególności dla osób z dysfunkcją wzroku) – Opis projektu wraz z funkcjonalnościami (tabela 3)

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. do 1 czerwca 2015 r. – stworzenie systemu mikronawigacji,
2. od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. – przeprowadzenie testów systemu mikronawigacji

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa lub wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.dnowinska@um.warszawa.pl do dnia 23.01.2015 r. do godz. 14:00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
f. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
g. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
h. Dokładny harmonogram współpracy zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze oferty.
i. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
j. Załącznik nr 1 może ulegać modyfikacji w zakresie nazw obiektów podczas realizacji umowy.

8. UWAGI: nie dotyczy

Załączniki

 1. 1.

  (plik: zalacznik_nr_1_lista_obiektow.pdf, file size: 25.55 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc, file size: 59 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1246.38 KB)
  Pobierz