Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wykonywania ocen dostępności architektonicznej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 24 stycznia 2020 - 8:54, tkozerski

Zaangażowanie osoby do realizacji zadań Wydziału Dostępności w zakresie wykonywania ocen dostępności architektonicznej projektów i robót inwestycji miejskich pod kątem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz procesów konsultowania w kontekście projektowania uniwersalnego.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Zaangażowanie osoby do realizacji zadań Wydziału Dostępności w zakresie wykonywania ocen dostępności architektonicznej projektów i robót inwestycji miejskich pod kątem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz procesów konsultowania w kontekście projektowania uniwersalnego
Rozwój działań podnoszących dostępność obiektów użyteczności publicznej wpisuje się w obszar Warszawskiego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, w ramach Priorytetu V, Cel 1 Uniwersalne planowanie infrastruktury miasta, pkt. 3a – usunięcie barier technicznych w obiektach użyteczności publicznej.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zakres zadań
Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za:
- realizację zadań w zakresie architektury, budownictwa i urbanistyki, w kontekście projektowania uniwersalnego poprzez weryfikację dokumentacji projektowej oraz realizacji robót pod kątem dostępności i potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością, osób starszych,
- przygotowywanie zestawień, analiz, podsumowań, raportów i sprawozdań, opinii, uzgodnień, zaświadczeń wymaganych przepisami prawa z obszaru architektury i urbanistyki, w tym dot. zagospodarowania przestrzeni, projektu inwestycji obiektu użyteczności publicznej pod kątem dostępności i projektowania uniwersalnego,
- przeprowadzanie analiz i bieżącego monitoringu w zakresie likwidacji barier architektonicznych oraz z sprawozdań z realizacji zadań z zakresu podnoszenia dostępności,
- współorganizacja spotkania miast europejskich nagrodzonych nagrodą Access City Award;
- współorganizacja szkoleń w ramach programu samokształcenia z zakresu dostępności architektonicznej dla pracowników urzędu,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania Standardów dostępności dla m.st. Warszawy.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):
• Wykształcenie wyższe w dziedzinie architektury
• Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w zakresie architektury, budownictwa, urbanistyki, planowanie przestrzenne
• Biegła znajomość w mowie i piśmie jęz. angielskiego na poziomie min B2 potwierdzona certyfikatem
• Wiedza z zakresu Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 1682/2017, w tym Standardy dostępności dla m.st. Warszawy
• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i korzystania z Internetu
• Pełna dyspozycyjność w okresie realizacji zlecenia w wymiarze 40 h tygodniowo.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
I etap
Weryfikacja formalna
II etap
1) Rozmowa kwalifikacyjna – 90 % w tym:
• wiedza w zakresie projektowania uniwersalnego – 40% wartości oceny (max. 40 pkt.),
• doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w zakresie architektury, budownictwa, urbanistyki, planowania przestrzennego – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1
(Liczba punktów: mniej niż 1 rok – 0 pkt, 1 rok doświadczenia - 10 pkt , 2 lata i większe – 20 pkt.)
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.)
2) Cena - 10 % wartości oceny (max 10 pkt.), cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
           najniższa cena ofertowa brutto
Cena = ---------------------------------------------- x 10 pkt
           cena brutto oferty badanej

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2020 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, odręcznie podpisane CV, list motywacyjny oraz kopię certyfikatu językowego.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie Hanna Malik - Trocha, e-mail: hmalik@um.warszawa.pl  do  dnia 3.02.2020 roku  do  godz. 16.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
b. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
c. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o  wyborze najkorzystniejszej oferty.
f.  Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
g. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
h. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy
i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
i. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
j. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe oceny dostępności architektonicznej
  (plik: 2020_01_23_zapytanie_ofertowe_dot._ocen_dostepnosci_architektonicznej.pdf, file size: 1121.57 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zal 1. Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_informacja_2020.doc, file size: 94 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zal 2. Klauzula RODO
  (plik: zalacznik_nr_2_klauzula_informacyjna_-_zgoda.docx, file size: 97.78 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zapytanie ofertowe oceny dostepności architektonicznej - wersja dos
  (plik: zapytanie_ofertowe_spec.ds_dost._archit_2020_wersja_dostepna.doc, file size: 202.5 KB)
  Pobierz