Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wypracowania wariantów modeli biznesowych dla systemu Virtualna Warszawa.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 11 sierpnia 2015 - 9:21, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wypracowanie wariantów modeli biznesowych dla systemu Virtualna Warszawa, w tym: 

1.       Zapoznanie się z założeniami, wdrożonymi elementami i planami rozwoju systemu Virtualna Warszawa:

a)  analiza zgromadzonych dokumentów i informacji o projekcie Virtualna Warszawa;

b)  przeprowadzenie rozmów z członkami zespołu projektowego, wykonawcami, partnerami projektu;

2.       Benchmark systemowych rozwiązań w obszarze smart city, pod kątem technologicznym oraz zarządczym i organizacyjnym;

3.       Przygotowanie scenariuszy, listy uczestników we współpracy z Zamawiającym
i przeprowadzenie serii warsztatów, których celem jest wypracowanie wariantów modeli biznesowych, zawierających m.in.:

a)  definicję celów i wartości;

b) analizę odbiorców (bezpośredni użytkownicy i pośredni beneficjanci funkcjonowania systemu) i kanałów dystrybucji;

c)  strukturę przychodów i wydatków;

d)  kluczowe zasoby;

e)  kluczowe procesy biznesowe;

4.       Opracowanie materiału podsumowującego, zawierającego opisy każdego z etapów realizacji przedmiotu zamówienia oraz analizę możliwych do wdrożenia modeli biznesowych wraz
z wnioskami i rekomendacjami.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.    Benchmark systemowych rozwiązań w obszarze smart city powinien objąć min. 8 case study
z Europy i ze świata, po kątem wykorzystywanych rozwiązań technologicznych w dostarczaniu e-usług publicznych i optymalizacji procesów w administracji publicznej oraz biorąc pod uwagę analizę systemów zarządzania.

2.    Oferenci przygotowując koncepcję scenariuszy warsztatowych uwzględnią wykorzystanie elementów metody design thinking, logiki Business Model Canvas, założeń strategii Blue Ocean i innych koncepcji tworzących nowoczesny paradygmat w nauce o zarządzaniu i biznesie.

3.    Zamawiający zapewnia dostęp do sal (i sprzętu), w których mogą odbywać się sesje warsztatowe.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci mający doświadczenie w tworzeniu modeli biznesowych dla innowacyjnych przedsięwzięć. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferenci muszą przedstawić portfolio lub referencje wskazujące minimum 5 podobnych realizacji wraz
z informacją, na rzecz jakiego podmiotu świadczona była usługa.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)       Cena brutto – 50 pkt

                            cena najniższej oferty

Liczba punktów =  ------------------------------- * 50

      cena badanej oferty

2)       Ocena koncepcji przeprowadzenia warsztatów – 20 pkt

W kryterium oceniane będzie bogactwo i adekwatność metod warsztatowych

3)       Ocena koncepcji materiału podsumowującego – 20 pkt

W kryterium oceniane będzie bogactwo warstwy treściowej i nietekstowe formy prezentacji materiału podsumowującego

4)       Termin realizacji – 10 pkt;

(do 15 dni roboczych – 10 pkt; między 16 a 20 dni roboczych – 5 pkt; powyżej 20 dni roboczych – 0 pkt)

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: nie później niż do dnia 30 września  2015 roku. 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.       Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa lub wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.dnowinska@um.warszawa.pl do dnia 17 sierpnia 2015 r.


7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

f.        Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.       Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_model_biz_vw.pdf, file size: 152.92 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
  (plik: zalacznik_nr1_model_biz_vw.doc, file size: 44 KB)
  Pobierz