Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wypracowania wariantów modeli biznesowych dla systemu Virtualna Warszawa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 8 września 2015 - 14:06, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. wypracowania wariantów modeli biznesowych dla systemu Virtualna Warszawa


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wypracowanie wariantów modeli biznesowych dla systemu Virtualna Warszawa , w tym:
1.    Zapoznanie się z założeniami, wdrożonymi elementami i planami rozwoju systemu Virtualna Warszawa:
a)    analiza zgromadzonych dokumentów i informacji o projekcie Virtualna Warszawa;
b)    przeprowadzenie rozmów/wywiadów z minimum 5 osobami - członkami zespołu projektowego, wykonawcami, partnerami projektu;
2.    Benchmark systemowych rozwiązań w obszarze smart city – innowacje społeczne, pod kątem technologicznym oraz zarządczym i organizacyjnym;
3.    Przygotowanie scenariuszy, listy uczestników we współpracy z Zamawiającym i przeprowadzenie serii warsztatów, których celem jest wypracowanie wariantów modeli biznesowych, zawierających m.in.:
a)    definicję celów i wartości;
b)    analizę odbiorców (bezpośredni użytkownicy i pośredni beneficjanci funkcjonowania systemu) oraz kanałów dystrybucji i promocji rozwiązania;
c)    strukturę przychodów i wydatków;
d)    kluczowe zasoby;
e)    kluczowe procesy biznesowe;
f)    inne istotne elementy zaproponowane przez Wykonawcę.
4.    Opracowanie materiału podsumowującego, zawierającego m.in.:
a)    krótkie podsumowanie projektu oraz identyfikację potencjału rozwojowego i istotnych zagrożeń związanych z jego wdrożeniem, na podstawie przeprowadzonych rozmów, warsztatów i wiedzy eksperckiej;
b)    analizę trendów, wyzwań, ryzyk/zagrożeń związanych z wdrażaniem rozwiązań smart city oraz benchmark systemowych rozwiązań w obszarze smart city – innowacje społeczne, pod kątem technologicznym, zarządczym i organizacyjnym wraz z opisem case studies;
c)    streszczenie i podsumowanie przebiegu warsztatów (scenariusz, metody, uczestnicy, wnioski);
d)    opis wypracowanych modeli biznesowych wraz z diagramami, infografikami, komentarzem eksperckim i rekomendacjami;
e)    inne istotne elementy zaproponowane przez Wykonawcę.

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego odbędzie się spotkanie, na którym zostaną doprecyzowane potrzeby i oczekiwania Zamawiającego oraz harmonogram prac.
2. Benchmark systemowych rozwiązań w obszarze smart city – innowacje społeczne powinien objąć minimum 8 case studies z Europy i ze świata, po kątem wykorzystywanych rozwiązań technologicznych w dostarczaniu e-usług publicznych i optymalizacji procesów w administracji publicznej oraz biorąc pod uwagę analizę systemów zarządzania.
3. Oferenci przygotowując koncepcję scenariuszy warsztatowych uwzględnią wykorzystanie elementów metody design thinking, logiki Business Model Canvas, założeń strategii Blue Ocean i innych koncepcji tworzących nowoczesny paradygmat w nauce o zarządzaniu i biznesie.
4. Zamawiający zapewnia dostęp do sal (wraz ze sprzętem), w których mogą odbywać się sesje warsztatowe.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci mający doświadczenie w tworzeniu modeli biznesowych dla innowacyjnych przedsięwzięć, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali minimum 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, dla różnych podmiotów, wraz z informacją, na rzecz jakiego podmiotu były świadczone i w jakim okresie. Oferenci są zobowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. portfolio lub referencje.

 
4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
1)    Cena brutto – 40 pkt
                            cena najniższej oferty
Liczba punktów =  ------------------------------- * 40
                            cena badanej oferty
 
2)    Doświadczenie Oferenta w zakresie realizacji usług polegających na tworzeniu modeli biznesowych dla innowacyjnych przedsięwzięć w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie – 30 pkt
W kryterium oceniany będzie wykaz doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych zamówień.
Punktowane będą realizacje inne niż te przedstawione dla spełnienia kryterium przystąpienia do zapytania ofertowego. Za każdą realizację w tym kryterium Oferent otrzyma 5 pkt, maksymalnie 30 pkt.
Konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonanie prezentowanych usług w formie referencji lub fragmentów portfolio.

3)    Ocena koncepcji przeprowadzenia warsztatów oraz materiału podsumowującego – 30 pkt
W kryterium oceniany będzie zarys scenariusza warsztatów, dobór różnorodnych metod warsztatowych, liczba godzin przeznaczonych na przeprowadzenie warsztatów wraz
z uzasadnieniem, liczba i doświadczenie ekspertów biorących udział w realizacji zadania, zarys materiału podsumowującego, w tym jego struktura oraz różnorodność form prezentacji (tekstowa, graficzna, w formie prezentacji multimedialnej, fotorelacji itp.)

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: nie później niż do dnia 30 października  2015 roku.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa lub wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie k.iwinska@um.warszawa.pl do dnia 16 września` 2015 r.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
3.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
5.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
6.    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
8.    Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_model_biznesowy_vw.pdf, file size: 220.43 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr1_model_biz_vw_07_09.doc, file size: 48 KB)
  Pobierz