Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. występu zespołu muzycznego podczas 13 pikników

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 18 kwietnia 2016 - 15:35, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. występu zespołu muzycznego podczas 13 pikników


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest występ zespołu muzycznego podczas 13 pikników promocyjno-integracyjno-edukacyjnych w Domach Pomocy Społecznej (zwane dalej DPS), prowadzonych przez m.st. Warszawa, organizowanych w ramach projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, według następującej specyfikacji:
1.1    Czas trwania występu: minimum 60 minut.
1.2    Podczas występu powinny być wykonywane m.in.: popularne piosenki o Warszawie, w tym szlagiery przed i powojennej Warszawy.
1.3    Występ powinien odbyć się na żywo: zagrany przy użyciu minimum 4 (3 różne) instrumentów muzycznych:
a)    instrument dęty klawiszowy (np. akordeon);
b)    instrument strunowy szarpany (np. gitara);
c)    instrument smyczkowy (np. skrzypce lub kontrabas);
d)    dowolny instrument muzyczny;
e)    wokal.
1.4    Zamawiający wymaga, aby podczas występu, członek Zespołu muzycznego opowiadał krótkie anegdoty np. o historii Warszawy lub o historii związanej z powstaniem śpiewanej piosenki.
1.5    Podczas występu członkowie zespołu powinni być ubrani w stroje charakterystyczne dla przed i powojennej Warszawy, podkreślające folkowy charakter zespołu.

2.    WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
2.1    Występ odbędzie się w 13 Domach Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy.
2.2    W przypadku zaistnienia okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania Umowy, zastrzega sobie prawo do zmiany w uzgodnieniu z Wykonawcą terminu występu lub jego odwołania. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, odszkodowania, lub innego roszczenia.
2.3    Zamawiający ustali z Wykonawcą szczegółowy program występu, w tym jego repertuar.
2.4    Występ odbędzie się w przedziale godzinowym 13-17. Dokładna godzina występu zostanie ustalona między Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu Umowy.
2.5    Występ odbędzie się na otwartej przestrzeni, a w przypadku deszczu pod zadaszeniem lub w wyznaczonym pomieszczeniu budynku DPS.
2.6    Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na koszt własny wszelkiego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia występu, w tym sprzętu muzycznego oraz nagłośnienia.
2.7    Wszelkie opłaty związane z prawami autorskimi ZAiKS pokrywa Wykonawca.
2.8    Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na poszczególne występy, w terminach określonych w pkt. 5.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
3.1    Zamawiający wymaga, aby Zespół muzyczny posiadał minimum 10-letnie doświadczenie w występowaniu na scenie i prezentowaniu piosenek o Warszawie, w tym szlagierów przed i powojennej Warszawy.
3.2    Zamawiający wymaga, aby Zespół muzyczny posiadał doświadczenie minimum 5 występów muzycznych, polegających na prezentowaniu piosenek o Warszawie, w tym szlagierów przed i powojennej Warszawy.

4.    KRYTERIA OCENY OFERTY:
Cena – 100 %

5.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
•    7 czerwca 2016 r. - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów,
                                ul. Dickensa 25 02 – 382 Warszawa;
•    14 czerwca 2016 r. - Dom Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3, 01 – 974 Warszawa;
•    18 czerwca 2016 r. - Centrum Alzheimera, Al. Wilanowska 257, 02-730 Warszawa;
•    21 czerwca 2016 r. - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta,
                                  ul. Kawęczyńska 4b, 03 – 772 Warszawa;
•    23 czerwca 2016 r. - Dom Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10,
                                02 – 121 Warszawa;
•    27 czerwca 2016 r.- Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6, 01 – 119 Warszawa;
•    29 czerwca 2016 r. - Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3,
                                03 – 977 Warszawa;
•    6 lipca 2016 r. - Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Sternicza 125, 01 – 350 Warszawa;
•    25 sierpnia 2016 r. - Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty, ul. Parkowa 7a,
                                 00 – 759 Warszawa;
•    31 sierpnia 2016 r. - Dom Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26, 01 – 150 Warszawa;
•    6 września 2016 r. - Dom Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 13,  00 – 224 Warszawa;
•    15 września 2016 r. - Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, ul. Bohaterów 46/48,
                                  03 – 007 Warszawa;
•    23 września 2016 r. – Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, ul. Przedwiośnie 1, 04-478 Warszawa.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
6.2    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 21.04.2016 r.
6.3    Każdy występ w terminach określonych w pkt. 5 stanowi odrębne zamówienie. Oferent jest uprawniony do złożenia oferty na wszystkie lub na wybrane występy. 

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
7.2    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
7.3    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
7.4    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7.5    Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania bez wyłonienia Wykonawcy.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: zapytanie_ofertowe_age_wystep_zespolu_muzycznego.pdf, file size: 138.98 KB)
    Pobierz
  2. 2.
    Pobierz