Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. wysyłania pisemnych powiadomień do dłużników alimentacyjnych o dopisaniu ich przez m.st. Warszawa do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 3 listopada 2017 - 15:55, pzygadlo

Zapytanie ofertowe dot. wysyłania pisemnych powiadomień do dłużników alimentacyjnych o dopisaniu ich przez m.st. Warszawa do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG) oraz o kwocie nieuregulowanego zadłużenia z tytułu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wygenerowania raportów przedstawiających dane dot. dłużników alimentacyjnych dopisanych przez m.st. Warszawę do rejestru dłużników BIG.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 listopada 2017 r. do Zapytania Ofertowego zostały skierowane pytania potencjalnych oferentów. Poniżej odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego:

 

Pytanie 1. Odnośnie wzoru powiadomienia do dłużnika alimentacyjnego – Czy zamawiający jest w stanie przedstawić projekt pisma? Jaka jest ilość stron pisma wysyłanego do dłużnika alimentacyjnego? Czy wydruk miałby być realizowany jednostronnie czy dwustronnie? Czy na liście wysyłanym do dłużników Zamawiający przewiduje umieszczenie kolorowych nadruków, np. logo itp.? Czy Zamawiający przewiduje możliwość i miejsce na druk danych adresowych dłużników na piśmie, tak aby po złożeniu były widoczne w oknie koperty? Czy wzór listu jest identyczny dla wszystkich dłużników, a jedynymi personalizowanym elementami są dane adresata, oraz kwota nieuregulowanego zadłużenia? Jeżeli nie, to jakie dane będą personalizowane?

 

Odpowiedź: Powiadomienie może stanowić 1 stronę (wydruk jednostronny), na której mogą być umieszczone logo Oferenta w kolorze oraz dane adresowe dłużnika, tak aby po złożeniu były widoczne w oknie koperty. Elementami personalizowanymi w powiadomieniu powinny być: dane adresata, kwota nieuregulowanego zadłużenia oraz  nazwa Dzielnicy, która przekazała informację do BIG wraz z nr telefonu do kontaktu. Szczegóły dotyczące wzoru powiadomienia zostaną dookreślone na etapie zawierania umowy.

 

 

Pytanie 2. Odnośnie koperty, w której będzie wysyłane powiadomienie do dłużnika alimentacyjnego – W jakim formacie koperty Zamawiający planuje wysyłkę powiadomień do dłużników alimentacyjnych? Czy Zamawiający jest w stanie przedstawić projekt koperty? Czy Zamawiający przewiduje możliwość wysyłki w kopertach z oknem adresowym? Czy Zamawiający przewiduje umieszczenie kolorowych nadruków na kopercie, np. logo itp.? Czy zamawiający przewiduje możliwość dołączenia dodatkowej kartki do wnętrza koperty, na której będą umieszczone dane adresata, które po złożeniu kartki pojawią się w oknie koperty?

 

Odpowiedź:  Zamawiający kwestię wyboru formatu oraz wyglądu koperty pozostawia Wykonawcy.

 

 

Pytanie 3. Odnośnie wysyłki powiadomień do dłużników alimentacyjnych -  Jaką częstotliwość wysyłek powiadomień przewiduje Zamawiający?

 

Odpowiedź: Tryb dokonywania wysyłek powiadomień do dłużników alimentacyjnych jest określony w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 

            1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 

1.1.   Wysyłaniu pisemnych powiadomień do dłużników alimentacyjnych o dopisaniu ich przez m.st. Warszawa do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG) oraz o kwocie nieuregulowanego zadłużenia z tytułu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

1.2.  Wygenerowaniu raportów z podziałem na dzielnice, przedstawiających dane dot. dłużników alimentacyjnych dopisanych przez m.st. Warszawę do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG).

 

 

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

2.1. Powiadomienia wysyłane będą listem zwykłym do dłużników alimentacyjnych  umieszczonych przez Miasto w rejestrze dłużników BIG w okresie od 1 listopada 2016 r. do              31 października 2018 r. w następujących terminach:

 

2.1.1. W przypadku dłużników umieszczonych w systemie BIG w okresie od 1 listopada 2016 r. do dnia zawarcia umowy (włącznie) – w terminie do 11 grudnia 2017 r.

 

2.1.2. W przypadku dłużników umieszczonych w systemie BIG w okresie od dnia następującego po dniu podpisania umowy do dnia 31 października 2018 r. (włącznie) - w terminie 30 dni od daty wpisu przez Miasto informacji gospodarczej do rejestru dłużników BIG.

 

Wykonawca ma obowiązek wysłać nie więcej niż 10 200 szt. powiadomień do dłużników alimentacyjnych, według kolejności ich umieszczania przez Miasto w systemie BIG.                     W ramach wskazanego limitu powiadomień, do jednego dłużnika alimentacyjnego zostanie wysłane jedno powiadomienie.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany liczby powiadomień, które zostaną wysłane do dłużników alimentacyjnych, w razie przekroczenia budżetu zaplanowanego na ten cel.

 

 

2.1.3. W sytuacji nie wykorzystania przez Miasto do dnia 31 października 2018 r. określonego w pkt. 2 limitu wysyłanych powiadomień, Wykonawca zobowiązany jest do wysłania powiadomień do pozostałych dłużników alimentacyjnych umieszczonych przez Miasto w systemie BIG przed 1 listopada 2016 r. do wyczerpania pozostałej do dyspozycji liczby powiadomień. Powiadomienia będą wysyłane w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

 

Przyjęte kryterium wysyłki powiadomień do dłużników alimentacyjnych zostanie określone               w umowie.

 

2.2. W okresie realizacji zamówienia Miasto stołeczne Warszawa posiada dostęp do systemu Biura Informacji Gospodarczej w celu realizacji ustawowego obowiązku w zakresie przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji gospodarczych                           o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawionym do alimentów na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych  (Dz. U. z 2014 r. poz.1015 z późn. zm.)

 

Wzór powiadomienia oraz terminy przedłożenia faktur za wykonanie zlecenia zostaną określone w umowie, przy czym złożenie faktury przez Wykonawcę za 2017 rok nastąpi nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 roku. 

 

2.3. Wykonawca wygeneruje oraz przekaże do m.st. Warszawy raporty z podziałem na dzielnice, przedstawiające dane dot. dłużników alimentacyjnych dopisanych przez m.st. Warszawę do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG), z zakresu:

 

a) liczby dłużników alimentacyjnych posiadających zobowiązania wobec m.st.   Warszawy,

b)   informacji o dłużnikach alimentacyjnych wykreślonych z rejestru,

c) kwoty zobowiązań wobec m.st. Warszawy z tytułu świadczeń alimentacyjnych,                     w tym z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

d)  liczby zapytań o dłużników alimentacyjnych,

e) danych o powiadomieniach wysyłanych do dłużników alimentacyjnych zawierające informacje o dacie umieszczenia dłużnika w rejestrze BIG oraz dacie wysłania powiadomienia do dłużnika alimentacyjnego.

 

W okresie realizacji zamówienia zostaną wygenerowane trzy raporty: za 2017 rok, za I półrocze 2018 roku oraz za okres od 1 lipca do 31 października 2018 roku.

 

Terminy przedłożenia faktur za wykonanie zlecenia zostaną określone w umowie.

 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:                           

 

3.1. Wykonawca prowadzi działalność biura informacji gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz.1015 z późn. zm.).

 

3.2. Gotowość operacyjna systemu Wykonawcy do dnia 20 listopada 2017 r. w zakresie realizacji usługi pośrednictwa w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegającej na przyjmowaniu od Miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz.1015 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2017 r., poz. 489).

 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena  - 100 % (100 pkt)

 

Oferta powinna zawierać kwotę za realizację całości zamówienia (cena brutto, cena netto oraz stawkę podatku VAT) uwzględniając koszty wygenerowania raportów, w tym kwotę jednostkową za wysłane powiadomienie do dłużnika alimentacyjnego.

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia                  30 listopada 2018 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

6.1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

6.2. Ofertę należy wysłać  pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: anoga@um.warszawa.pl lub wysłać faxem na nr 22 443 14 42 do dnia
10 listopada 2017 r.

 

 

 7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub organizacji pozarządowych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych                    z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

9. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanieofertowe3xi2017.pdf, file size: 1733.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 13.79 KB)
  Pobierz