Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zaangażowania osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 5 września 2016 - 14:17, rkadej

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Projekt Warszawski e-senior wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 3 – Utrzymanie samodzielności seniorów, w zakresie celu technicznego C.T. 3.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakres zadań:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za kontynuację i rozwój koncepcji modelu działań edukacyjno-wspierających seniorów w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu. Model ten oparty jest na zaproponowaniu seniorom oferty:

·    stacjonarnych zajęć grupowych – szkolenia z podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu,

·    spotkań tematycznych i doradztwa indywidualnego udzielanych przez Animatorów Integracji Cyfrowej oraz doradców w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora;

·    kursów e-learningowych na platformie http://esenior.um.warszawa.pl;

·    wsparcia Animatorów Integracji Cyfrowej oraz kształcenia w grupie młodzieży i seniorów Asystentów Cyfrowych,

·    miejsc z bezpłatnym dostępem do internetu.

 

Do realizacji zadań należeć będzie:  

-   koordynacja i monitorowanie rekrutacji i uczestnictwa seniorów w projektach realizowanych na zlecenie m.st. Warszawy,

-   współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie rozwoju działań w projekcie w ramach „Warszawski e-senior”,

-   realizacja zadań specjalisty ds. organizacyjnych i promocji w projekcie „e-Senior – integracja dla edukacji”, w tym:

ü wdrożenie kampanii promocyjnej projektu, tj. rozpowszechnianie informacji o projekcie w mediach elektronicznych i tradycyjnych, przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących projektu,

ü koordynację realizacji wydarzeń w ramach projektu, w szczególności Warszawskiego Tygodnia Seniora i gali podsumowującej projekt,

ü współpracę z organizacjami, instytucjami i podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektu,

ü organizację szkoleń dla wolontariuszy i e-kursów tematycznych prowadzonych dla seniorów,

ü koordynację pracy Animatorów Integracji Cyfrowej, w tym ustalenie z nimi harmonogramu, tematyki i miejsca prowadzonych przez e-kursów tematycznych oraz bieżący kontakt,

ü prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości projektu w zakresie swoich obowiązków,

-   inicjowanie i koordynacja działań włączających seniorów do grupy Animatorów Integracji Cyfrowej,

-   realizacja działań informacyjno-promocyjnych o projekcie (np. redagowanie strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl, organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych, udzielanie informacji o projekcie),

-   opracowanie monitoringu i sprawozdawczości z realizacji powierzonych zadań,

-   współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):

 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
 • dyspozycyjność w okresie realizacji projektu.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

I etap

Weryfikacja formalna

 

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % (max. 100 pkt.) w tym:

-   doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1

(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)

-   doświadczenie w działaniach informacyjno-promocyjnych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1

(Liczba punktów: działania informacyjno-promocyjne w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania informacyjno-promocyjne w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.)

-   wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

-   komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

-   doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej – 10 pkt).

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 12 grudnia 2016 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 7 września 2016r.  do  godz. 16.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_e-senior.pdf, file size: 1486.34 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 22.63 KB)
  Pobierz