Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zaangażowania osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 24 maja 2017 - 12:59, rkadej

Zapytanie ofertowe dotyczy zaangażowania osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Projekt Warszawski e-senior wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 3 – Utrzymanie samodzielności seniorów, w zakresie celu technicznego C.T. 3.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakres zadań:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za kontynuację i rozwój koncepcji modelu działań edukacyjno-wspierających seniorów w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu. Model ten oparty jest na zaproponowaniu seniorom oferty:

Ø  stacjonarnych zajęć grupowych – kursów z podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu oraz kursów tematycznych dla średniozaawansowanych;

Ø  doradztwa indywidualnego udzielanego przez Doradców Cyfrowych w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora;

Ø  kursów e-learningowych na platformie http://esenior.um.warszawa.pl;

Ø  wsparcia Animatorów Integracji Cyfrowej, Asystentów Cyfrowych i Młodszych Asystentów Cyfrowych;

Ø  miejsc z bezpłatnym dostępem do internetu.

 Do realizacji zadań należeć będzie:

·         koordynacja badania skali e-wykluczenia wśród warszawskich seniorów, uwzględniające dotychczasowe działania w ramach projektu Warszawski e-Senior,

·         nadzór nad prawidłowym wprowadzeniem zasad, kryteriów i procedur uczestnictwa bezpośrednich odbiorców projektu (seniorzy) oraz wykonawców działań w projekcie (instytucje i podmioty miejskie, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, wolontariusze),

·         koordynacja i monitorowanie rekrutacji i uczestnictwa seniorów w projektach,

·         koordynacja i monitorowanie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach podpisanych umów z m.st. Warszawą,

·         inicjowanie i rozwijanie działań włączających i wzmacniających zaangażowanie społeczne w realizację projektu Animatorów Integracji Cyfrowej, Asystentów Cyfrowych i Młodszych Asystentów Cyfrowych), w tym organizacja czasu i miejsc pracy, cyklicznych spotkań integracyjno-edukacyjnych,

·         współpraca z uczelnią wyższą oraz innymi podmiotami w zakresie utrzymania i rozwoju platformy e-learningowej, 

·         realizacja działań informacyjno-promocyjnych o projekcie (np. redagowanie strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl , organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych, udzielanie informacji o projekcie),

·         aktualizacja „Warszawskiego e-podręcznika dla seniora”,

·         stworzenie mapy działań edukacyjno-wspierających seniorów w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu,

·         współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie rozwoju projektu,

·         poszukiwanie i przygotowywanie aplikacji projektowych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektu,

·         prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie powierzonych obowiązków,

·         opracowanie monitoringu i sprawozdawczości z realizacji projektu,

·         współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):

-        doświadczenie w koordynacji projektów społecznych,

-        bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,

-        pełna dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,

-        wyższe wykształcenie (minimum licencjackie).

Wymagania oczekiwane:

-        doświadczenie w koordynacji projektów społecznych,

-        doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

-        doświadczenie w pracy z osobami starszymi,

-        doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

-        wiedza z zakresu edukacji cyfrowej dla warszawskich seniorów,

-        znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom).

-        komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,

-        sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

 

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-     doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub 1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)

-     doświadczenie w koordynacji projektów społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: koordynacja w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., koordynacja w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.),

-     wiedza z zakresu edukacji cyfrowej warszawskich seniorów – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),

-     wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.),

-     doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 10 % wartości oceny (max. 5 pkt.) – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 1 organizacją pozarządową – 5 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 2 lub więcej  organizacjami pozarządowymi – 10 pkt.).

-     doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10 % wartości oceny (max. 5 pkt.) – Tabela nr 5 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie min. półroczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 5 pkt., posiadanie ponad półroczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10 pkt.).

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 15 grudnia 2017 r.

 

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 30 maja 2017r.  do  godz. 16.00.

 

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_e-senior_koordynacja_2017_2.pdf, file size: 1735.69 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 23.32 KB)
  Pobierz