Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zaangażowania osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 7 stycznia 2020 - 15:18, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Zaangażowanie osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Projekt Warszawski e-senior wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 3 – Utrzymanie samodzielności seniorów, w zakresie celu technicznego C.T. 3.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakres zadań:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za kontynuację i rozwój koncepcji modelu działań edukacyjno-wspierających seniorów w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu. Model ten oparty jest na zaproponowaniu seniorom oferty:

stacjonarnych zajęć grupowych – kursów z obsługi komputera i korzystania z internetu na poziomie podstawowym i średniozaawansowanymi oraz kursów tematycznych dla zaawansowanych;

doradztwa indywidualnego udzielanego przez Doradców Cyfrowych w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora;

kursów e-learningowych na platformie http://esenior.um.warszawa.pl;

wsparcia  Asystentów Cyfrowych;

miejsc z bezpłatnym dostępem do internetu.

 Do realizacji zadań należeć będzie: 

koordynacja rekrutacji uczestników podstawowych kursów komputerowych dla seniorów”, 

realizacja działań wchodzących w skład modelu edukacji cyfrowej seniora pn. „Warszawski e-senior”, 

nadzór nad prawidłowym wprowadzeniem zasad, kryteriów i procedur uczestnictwa bezpośrednich odbiorców projektu (seniorzy) oraz wykonawców działań w projekcie (instytucje i podmioty miejskie, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, wolontariusze),

wsparcie procesów promocyjnych i rekrutacji, koordynacja i monitorowanie uczestnictwa seniorów w projektach cyfrowych,

koordynacja i monitorowanie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach podpisanych umów z m.st. Warszawą, 

wsparcie zaangażowania społecznego w realizację modelu edukacji cyfrowej Animatorów Cyfrowych,

realizacja działań informacyjno-promocyjnych o projekcie (np. redagowanie strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl , organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych, udzielanie informacji o projekcie), 

dystrybucja „Warszawskiego e-podręcznika dla seniora”,

stworzenie mapy działań edukacyjno-wspierających seniorów w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu,

współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie rozwoju projektu, 

prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie powierzonych obowiązków, 

opracowanie monitoringu i sprawozdawczości z realizacji projektu,

współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1): 

bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,

pełna dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,

wyższe wykształcenie (minimum licencjackie).

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

I etap 

Weryfikacja formalna 

II etap 

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

- doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: realizacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., realizacja działań w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.),

- doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 10 % wartości oceny (max. 10 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 1 organizacją pozarządową – 5 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 2 lub więcej  organizacjami pozarządowymi – 10 pkt.).

- doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub 1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)

- wiedza z zakresu edukacji cyfrowej warszawskich seniorów – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.),

- wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.),

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 18 grudnia 2020  r.


6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny. 

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mborys@um.warszawa.pl  do  dnia 14 stycznia 2020 r.  do  godz. 16:00

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

b. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

c. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji 

o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

f. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

g. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

h. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy 

i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

i. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

j. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1241.52 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_e-senior_2020.doc, file size: 96 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: zalacznik_nr_2_klauzula_informacyjna_-_zgoda.docx, file size: 97.78 KB)
  Pobierz