Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zaangażowania osoby do wsparcia działań informacyjnych w ramach programu Warszawa Przyjazna Seniorom

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 11 czerwca 2018 - 11:40, rkadej

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

 

Zaangażowanie osoby do wsparcia działań informacyjnych w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

 

Rozwój działań informacyjno-promocyjnych wpisuje się w obszar Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 - Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego CT.1.2 - Poprawa dostępności do informacji o działaniach dla seniorów. 

 

 

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Do zakresu zadań w szczególności należeć będzie:

 

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za rozwój działań informacyjno-promocyjnych dla seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku seniora w społeczeństwie, poprzez:

 

-   opracowanie i realizacja koncepcji i harmonogramu komunikacji działań i projektów miejskich dla seniorów,

 

-   nadzór merytoryczny i współpracę z podmiotami realizującymi projekty w ramach zadania związanego z poprawą dostępu do informacji oraz pozytywnego wizerunku seniora, 

 

-   rozbudowę bazy odbiorców działań informacyjno-promocyjnych dla seniorów,

 

-   prowadzenie i rozwój strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl, oraz portalu społecznościowego FB Warszawa Przyjazna Seniorom, 

 

-   współorganizację i udział w wydarzeniach informacyjno-promocyjnych,

 

-   udzielanie informacji o ofercie i usługach Miasta dla seniorów, w tym dystrybucja publikacji wydawanych dla seniorów,

 

-   współredagowanie i współpraca w wydawaniu biuletynu dla seniorów, 

 

-   współpraca z radami seniorów w Warszawie, w szczególności przy wdrażaniu konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom,

 

-   nawiązywanie współpracy z organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz osób starszych,

 

-   współpracę z liderami aktywności społecznej wśród seniorów,

 

-   poruszanie problematyki seniorskiej w przestrzeni publicznej, w tym eksponowanie więzi międzypokoleniowych, promowanie aktywności i pozytywnego obrazu starości, 

 

-   cykliczne przygotowanie informacji, raportów z realizacji działań Miasta na rzecz seniorów,

 

-   współpracę z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

 

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):

 

 • umiejętność budowania i redagowania zrozumiałych treści informacyjno-promocyjnych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Excell) i korzystania z Internetu 
 • dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 • znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom), w szczególności w zakresie zarządzania Programem.

 

Wymagania oczekiwane:

 

 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
 • doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z administracją publiczną,
 • wiedza z zakresu usług i oferty dla osób starszych świadczonych przez różne podmioty,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

 

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

I etap

 

Weryfikacja formalna

 

 

 

II etap

 

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 

 • doświadczenie w budowaniu społecznych kampanii informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1

 

(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)

 

 • doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1

 

(Liczba punktów: koordynacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.)

 

 • wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • doświadczenie w pracy lub współpracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

 

(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej – 10 pkt - Tabela nr 4 w Załączniku nr 1

 

 

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 14 grudnia 2018 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, odręcznie podpisane CV oraz list motywacyjny.

 

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 17 czerwca 2018 roku  do  godz. 16.00.

 

 

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

 

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

e.       W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne integralną częścią zapytania jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

      

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_spec.ds_nformacji_vi_2018.pdf, file size: 1098.98 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty_vi_2018.doc, file size: 73 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna
  (plik: zalacznik_2_klauzula_infomracyjna.pdf, file size: 821.64 KB)
  Pobierz