Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zaangażowanie osoby do realizacji projektu Warszawski e-Senior

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 24 stycznia 2018 - 15:57, rkadej

Zaangażowanie osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Projekt Warszawski e-senior wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 3 – Utrzymanie samodzielności seniorów, w zakresie celu technicznego C.T. 3.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do realizacji projektu Warszawski e-senior w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Projekt Warszawski e-senior wpisuje się w obszar działań programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 3 – Utrzymanie samodzielności seniorów, w zakresie celu technicznego C.T. 3.6 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakres zadań:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za kontynuację i rozwój koncepcji modelu działań edukacyjno-wspierających seniorów w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu. Model ten oparty jest na zaproponowaniu seniorom oferty:

Ø  stacjonarnych zajęć grupowych – kursów z obsługi komputera i korzystania z internetu na poziomie podstawowym i średniozaawansowanymi oraz kursów tematycznych dla zaawansowanych;

Ø  doradztwa indywidualnego udzielanego przez Doradców Cyfrowych w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora;

Ø  kursów e-learningowych na platformie http://esenior.um.warszawa.pl;

Ø  wsparcia Animatorów Integracji Cyfrowej, Asystentów Cyfrowych i Młodszych Asystentów Cyfrowych;

Ø  miejsc z bezpłatnym dostępem do internetu.

 Do realizacji zadań należeć będzie:

·         analiza ewaluacji warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora pn. „Warszawski e-senior”,

·         opracowanie spójnej koncepcji realizacji działań wchodzących w skład modelu edukacji cyfrowej seniora pn. „Warszawski e-senior”,

·         nadzór nad prawidłowym wprowadzeniem zasad, kryteriów i procedur uczestnictwa bezpośrednich odbiorców projektu (seniorzy) oraz wykonawców działań w projekcie (instytucje i podmioty miejskie, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, wolontariusze),

·         opracowanie, koordynacja i monitorowanie rekrutacji i uczestnictwa seniorów w projektach,

·         koordynacja i monitorowanie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach podpisanych umów z m.st. Warszawą,

·         usystematyzowanie zaangażowania społecznego w realizację modelu edukacji cyfrowej Animatorów Integracji Cyfrowej, Asystentów Cyfrowych i Młodszych Asystentów Cyfrowych), w tym organizacja czasu i miejsc pracy, cyklicznych spotkań integracyjno-edukacyjnych,

·         realizacja działań informacyjno-promocyjnych o projekcie (np. redagowanie strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl , organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych, udzielanie informacji o projekcie),

·         aktualizacja „Warszawskiego e-podręcznika dla seniora” oraz opracowanie publikacji dla prowadzących zajęcia i zeszytów ćwiczeń dla seniorów,

·         aktualizacja mapy działań edukacyjno-wspierających seniorów w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu,

·         współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie rozwoju projektu,

·         prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie powierzonych obowiązków,

·         opracowanie monitoringu i sprawozdawczości z realizacji projektu,

·         współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):

-        bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,

-        pełna dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,

-        wyższe wykształcenie (minimum licencjackie).

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-     doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: realizacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., realizacja działań w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.),

-     doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi – 10 % wartości oceny (max. 10 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 1 organizacją pozarządową – 5 pkt., posiadanie doświadczenia we współpracy z 2 lub więcej  organizacjami pozarządowymi – 10 pkt.).

-     doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1,

(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub 1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)

-     wiedza z zakresu edukacji cyfrowej warszawskich seniorów – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.),

-     wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.),

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 14 grudnia 2018  r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 30 stycznia 2018r.  do  godz. 16.00

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe-e-senior_2018_3.pdf, file size: 1094.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofert
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 22.79 KB)
  Pobierz