Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych oraz artykułów papierniczych + WYJAŚNIENIE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 2 marca 2015 - 15:44, kmirgos

Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych oraz artykułów papierniczych dla uczniów biorących udział w zajęciach indywidualnych w ramach projektu pt. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


W związku z koniecznością modyfikacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 02.03.2015 r. dotyczącego zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych oraz artykułów papierniczych dla uczniów biorących udział w zajęciach indywidualnych w ramach projektu pt. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe zostanie ponowione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 02.03.2015 r., dotyczącego zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych oraz artykułów papierniczych dla uczniów biorących udział w zajęciach indywidualnych w ramach projektu pt. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

PYTANIE:
47. Bloczek karteczek samoprzylepnych (10/10) –w jakich wymiarach?
ODPOWIEDŹ:
Bloczek karteczek samoprzylepnych (100 szt.) o wymiarach 76x76 mm

PYTANIE:
48. Blok techniczny z kolorowymi kartkami – w jakim formacie ( A4 czy A3) oraz ile ma mieć kartek 10 czy 15?
ODPOWIEDŹ:
Blok techniczny z kolorowymi kartkami – w formacie A4, 10-kartkowy

PYTANIE:
55. Nożyczki – czy nożyczki szkolne czy biurowe?
ODPOWIEDŹ:
Nożyczki szkolne

PYTANIE:
56. Ołówek –jaka twardość ołówka oraz czy ma być z gumką?
ODPOWIEDŹ:
Ołówek HB, bez gumki

PYTANIE:
62. Papier ksero A-4, kolorowy mix, grubość 80 g/m2 – ile kartek ma być w opakowaniu ( 100 , 250, 500)?
ODPOWIEDŹ:
Papier ksero A-4, kolorowy mix, grubość 80 g/m2, 500 szt. kartek w ryzie

PYTANIE:
64. Temperówka – z jakiego materiału ( tworzywo, metal) czy pojedyncza czy na 2 grubości kredek?
ODPOWIEDŹ:
Temperówka plastikowa, na jedną grubość kredek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych oraz artykułów papierniczych dla uczniów biorących udział w zajęciach indywidualnych w ramach projektu pt. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie
ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

2.

  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy):

a)      

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wniesie
go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w godz. 8.00-16.00.

b)      

Liczba poszczególnych materiałów może ulec zmianie. 

c)      

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych. 

 

3.      

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Nie dotyczy

4.      

KRYTERIA OCENY  OFERTY:

Cena: 100 %

5.      

TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy/zamówienia do 25 marca 2015 r.

6.      

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      

Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

2.      

Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:

 

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie pszczesna@um.warszawa.pl do dnia 6 marca 2015 r. do godz. 16.00.

 

7.      

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.      

Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.

b.      

W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

c.      

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową /zamówieniem.

d.      

Treść umowy/zamówienia z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

e.      

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

Uwaga: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 3679.99 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał 2 do zapytania ofertowego
  (plik: zal_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 246 KB)
  Pobierz