Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy pakietów zasobów + WYJAŚNIENIE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 20 listopada 2014 - 15:16, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy pakietów zasobów + WYJAŚNIENIE


Wyjaśnienie do zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 20.11.2014 r. dotyczącego zakupu i dostawy pakietów zasobów wspierających wprowadzenie Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie pt. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku programów komputerowych wymagane jest wykupienie licencji jednostanowiskowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa pakietów zasobów wspierających wprowadzenie Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie pt. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy):
a)    Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wniesie go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w godz. 8.00-16.00.
b)    Liczba poszczególnych materiałów może ulec zmianie.
c)    Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Nie dotyczy

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
Cena: 100 %

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy/zamówienia do dnia 11 grudnia 2014 r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1).    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2).    Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie pszczesna@um.warszawa.pl do dnia 26 listopada br. do godz. 12.00.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.
b.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
c.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową /zamówieniem, nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
d.    Treść umowy/zamówienia z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

UWAGA: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1664.34 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zal_nr_2_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 122 KB)
  Pobierz