Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy posiłków

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 1 października 2014 - 16:01, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy posiłków w ramach projektu pn. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Zakup 120 pakietów posiłków wraz z dostawą dla 12 uczniów biorących udział w zajęciach indywidualnych w okresie październik – grudzień 2014 r. w ramach projektu pn. „Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z poniższymi informacjami.

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
a)    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pakiety posiłków składające się z wartościowych, odżywczych produktów. Każdy pakiet musi zawierać np. sok/wodę oraz min. 2 przekąski typu batonik z bakaliami i płatkami zbożowymi, ciasteczka owsiane, croissantem hermetycznie zapakowanym.
b)    Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dwukrotnie w terminach ustalonych z Zamawiającym, przypadających w dniach 14-23 października br. oraz 16 listopada br. Każdorazowo Wykonawca dostarczy 60 pakietów posiłków dla uczniów.
c)    Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ustalonych godzinach w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy oraz wniesie go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Nie dotyczy

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
Cena: 100 %

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania zamówienia/umowy do dnia 16 listopada 2014 r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1).    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik do zapytania ofertowego.
2).    Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie pszczesna@um.warszawa.pl do dnia 7 października 2014 r. do godz. 12.00

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową /zamówieniem.
c.    Treść umowy/zamówienia z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

UWAGA: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 881.57 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_formularz_ofertowy_posilki.doc, file size: 69.5 KB)
  Pobierz