Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zapewnienia usługi tłumaczenia na język migowy, audiodeskrypcji oraz zapewnienie pętli indukcyjnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 7 stycznia 2020 - 15:40, psliwowski

.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi tłumaczenia na język migowy, audiodeskrypcji oraz zapewnienie pętli indukcyjnej na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

 

 

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

 

Tłumaczenie na język migowy (PJM, SJM) wskazanych przez Zamawiającego wydarzeń/spotkań/materiałów tekstowych, planowane jest w całym okresie trwania umowy, w wymiarze nie większym niż 220 godzin, zapewnienie pętli indukcyjnej w wymiarze nie większym niż 100 godzin, zapewnienie audiodeskrypcji
20 godzin i spotów z zaproszeniem na wskazane wydarzenie w polskim języku migowym z napisami,
w liczbie maksymalnie 10.
 

 

 

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

 

A.      Posiadanie odpowiednich dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń z odbytych kursów) potwierdzających biegłą znajomość Polskiego Języka Migowego oraz Systemu Językowo – Miganego przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia.

 

 

 

W celu weryfikacji spełnienia ww. warunków prosimy o załączenie kopii certyfikatów potwierdzających posiadanie kwalifikacji tłumaczeniowych i wypełnienie tabeli nr 1 znajdującej się w formularzu ofertowym.

 

 

 

B.      Doświadczenie w zapewnianiu usług tłumaczeniowych w zakresie języka migowego, czyli w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był wykonawcą co najmniej czterech usług tłumaczenia na język migowy konferencji / spotkań / paneli / seminariów / audycji / programów / filmów – wykonanych na potrzeby innych podmiotów.

 

 

 

Powyższe wymagania należy wykazać jako doświadczenie Oferenta lub jako doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych
w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym. W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.          

 


Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania.

 

 

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

- 100% cena

 

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

 

 

najniższa cena ofertowa brutto

 

Cena= ---------------------------------------------- x 100 pkt

 

cena brutto oferty badanej

 

 

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do wyczerpania liczby godzin usług, ale nie dłużej niż do 19.12.2020 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

 

2.       Ofertę należy

 

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2,
 00-412 Warszawa, albo

 

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:
Katarzyna Duniec kduniec@um.warszawa.pl i Donata Kończyk, dkonczyk@um.warszawa.pl.

 

Plik stanowiący załącznik do maila nie może przekraczać 10 MB, w przypadku wysłania wiadomości o większych rozmiarach, konieczne jest powiadomienie telefoniczne przed wysłaniem, 

 

do dnia   10  stycznia 2020 do godz. 12.00 

 

 

 

 

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

 

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

 

c.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

 

d.       Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

e.        Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

 

f.        Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

 

g.       Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy
i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

h.       Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

i.         W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

    

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie.pdf, file size: 1923.3 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_oferty.pdf, file size: 839.05 KB)
  Pobierz