Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia ekspertów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 10 czerwca 2013 - 13:26, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia ekspertów


Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie 5 ekspertów ds. tworzenia procedury zakupów
w samorządzie z wykorzystaniem klauzul społecznych:

1)       Ekspert I – ds. zamówień publicznych,

2)       Ekspert II – ds. finansów publicznych,

3)       Ekspert III - ds. zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego,

4)       Ekspert IV – ds. rynku pracy,

5)       Ekspert V - ds. zarządzania/doradztwa dla przedsiębiorców społecznych.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

 

Informacje dodatkowe:

1)       Ekspert I – osoba mająca wykształcenie wyższe prawnicze, specjalizująca się w prawie zamówień publicznych, mająca co najmniej 2-letnie doświadczenie doradcze w zakresie zamówień publicznych,
w tym także dla jednostek samorządu terytorialnego.

2)       Ekspert II – osoba mająca wykształcenie wyższe prawnicze, specjalizująca się w finansach publicznych, mająca co najmniej 2-letnie doświadczenie doradcze w zakresie finansów publicznych, w tym także
dla jednostek samorządu terytorialnego.

3)       Ekspert III – osoba mająca wykształcenie wyższe prawnicze i/lub w zakresie zarządzania, mająca
co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu i/lub doradzaniu w zakresie zarządzania
w jednostkach samorządu terytorialnego.

4)       Ekspert IV – osoba mająca wykształcenie wyższe prawnicze, mająca co najmniej 2-letnie doświadczenie doradcze dla instytucji publicznych (w tym jednostek samorządu terytorialnego) w zakresie prawnych zagadnień rynku pracy.

5)       Ekspert V – osoba mająca co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
lub co najmniej 2-letnie doświadczenie doradcze w zakresie zarządzania dla przedsiębiorstw społecznych.

 

Zakres zadań ekspertów:

1)       Udział w 6 spotkaniach grupy roboczej wypracowującej modelową procedurę zlecania usług przez
m.st. Warszawę przy wykorzystaniu klauzul społecznych, w skład której będą wchodzić: specjalista
ds. klauzul społecznych, pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, przedstawiciele organizacji pozarządowej oraz eksperci z dziedzin koniecznych do opracowania procedury zakupów w samorządzie
z wykorzystaniem klauzul społecznych (eksperci I-V).

2)       Analiza materiałów związanych z pracami grupy roboczej (eksperci I-V).

3)       Przedstawianie w formie ustnej i pisemnej opinii w przedmiocie prac grupy roboczej (eksperci I-V).

4)       Przygotowywanie pisemnych propozycji dotyczących procedury zlecania usług (eksperci I, II, IV).

5)       Dokonanie analizy wybranych przez Zamawiającego obszarów zlecania usług pod kątem możliwości zastosowania klauzul społecznych w Urzędzie m.st. Warszawy (ekspert III).

6)       Przygotowanie we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy oraz parterami projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” rozpoznania oferty Podmiotów Ekonomii Społecznej (ekspert V).

 

Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 30.11.2013 r., z możliwością przedłużenia okresu realizacji umowy do dnia 31.05.2014 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie terminów realizacji przedmiotu zamówienia. Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Wykonawcą wybranym w drodze zapytania ofertowego.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Wraz z ofertą należy przesłać referencje potwierdzające wymagane doświadczenie oraz dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie.
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.
 3. Spotkania grupy roboczej będą się odbywać ok. 1-2 razy w miesiącu (łącznie 6 spotkań) na terenie  Warszawy.
 4. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie materiałów wytworzonych w ramach umowy (logo projektu, logo m.st. Warszawy, logotypy UE, informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej).
 5. Płatność wynagrodzenia nastąpi w trzech częściach, odpowiednio po 1 i 2, 3 i 4 oraz 5 i 6 spotkaniu. Wykonawcy zobowiązani są wystawić odrębną fakturę/rachunek za każdy zrealizowany etap. Zapłata wynagrodzenia za poszczególne etapy nastąpi na podstawie faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę, odpowiednio po podpisaniu przez Strony protokołów odbioru bez zastrzeżeń, nie później
  niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
 6. Umowy zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zostaną upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej.


Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa

faksem na numer 22 443 14 42

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: anarowska@um.warszawa.pl

z dopiskiem, którego eksperta oferta dotyczy, np. „Ekspert IV”

 

Termin nadsyłania ofert: 14.06.2013 r. do godz. 14:00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skmbt_28313061013090.pdf, file size: 969.18 KB)
  Pobierz