Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 17 października 2013 - 11:41, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta


W związku z realizacją przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy projektu partnerskiego pn. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbąo przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta ds. tworzenia procedury zakupów w samorządzie z wykorzystaniem klauzul społecznych.

 

2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)       posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i specjalizują się w prawie zamówień publicznych,

b)       w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przygotowali minimum 3 analizy/ekspertyzy dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych.

 

3.       Zakres zadań eksperta:

1)       Przygotowanie merytorycznego wkładu do podręcznika stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w m.st. Warszawie w zakresie wskazanym w punkcie 4. zapytania ofertowego do dnia 19 listopada br. Podręcznik będzie docelowo wykorzystywany przez Biura Urzędu m.st. Warszawy a także jednostki pomocnicze i organizacyjne m.st. Warszawy przy realizowaniu zamówień z zastosowaniem klauzul społecznych.

2)       Uwzględnienie uwag przekazanych przez Zamawiającego i naniesienie na ich podstawie poprawek w opracowanym materiale do dnia 29 listopada br.

 

 4.       Zakres materiału do opracowania przez eksperta:

Podstawy prawne zamówień publicznych i klauzul społecznych. Objętość opracowania ok. 6 stron A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12. Zagadnienia do opracowania:

a)       co to jest prawo zamówień publicznych,

b)       kto i kiedy stosuje prawo zamówień publicznych,

c)       zasady zamówień publicznych,

d)       najczęściej stosowane tryby udzielania zamówień publicznych,

e)       podstawy prawne stosowania klauzul społecznych w Prawie zamówień publicznych.

 

5.       Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 29.11.2013 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w pkt. 3. zapytania ofertowego. Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Wykonawcą wybranym w drodze zapytania ofertowego.

 

6.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

 

7.       Inne istotne warunki zamówienia:

1)       Wraz z ofertą należy przesłać zestawienie wykonanych co najmniej 3 ekspertyz/analiz w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z podaniem daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane. Na potwierdzenie wyżej wymienionych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić referencje lub inny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotowych ekspertyz/analiz .

2)       Wraz z ofertą należy również przesłać dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kopia dyplomu).

3)       Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.

4)       Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowany materiał w wersji papierowej oraz elektronicznej
na płycie CD lub DVD do miejsca na terenie Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego.

5)       Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie materiałów wytworzonych w ramach umowy (logo projektu, logo m.st. Warszawy, logotypy UE, informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej).

6)       Zapłata wynagrodzenia nastąpi odpowiednio po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu rachunku/faktury w terminach określonych w przyszłej umowie.

7)       Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres
:

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa

faksem na numer 22 443 14 42

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: anarowska@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania ofert: 24.10.2013 r. do godz. 15:00.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 149.09 KB)
    Pobierz