Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę zlecenie 5 ekspertów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 10 września 2013 - 13:32, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę zlecenie 5 ekspertów


W związku z realizacją przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy projektu partnerskiego pn. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie 5 ekspertów ds. tworzenia procedury zakupów

w samorządzie z wykorzystaniem klauzul społecznych:

1)       Ekspert I – ds. prawa zamówień publicznych,

2)       Ekspert II – ds. rynku pracy,

3)       Ekspert III - ds. ekonomii społecznej,

4)       Ekspert IV – ds. zamówień publicznych w administracji publicznej,

5)       Ekspert V - ds. procedur zamówień publicznych.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

 

 2. Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1)       Ekspert I:

a)       posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i specjalizują się w prawie zamówień publicznych,

b)       w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przygotowali minimum 3 analizy/ekspertyzy dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych.

2)       Ekspert II:

a)       posiadają wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych,

b)       w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie) przygotowali minimum 3 ekspertyzy/analizy dotyczące rynku pracy lub włączenia społecznego.

3)       Ekspert III:

a)       posiadają wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych,

b)       w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przygotowali minimum 3 ekspertyzy/analizy dotyczące ekonomii społecznej.

4)       Ekspert IV:

a)       posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji zamówień publicznych w administracji publicznej.

5)       Ekspert V:

a)       posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i/lub administracyjne,

b)       posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji zamówień publicznych.

 

 3. Zakres zadań ekspertów:

1)       Przygotowanie merytorycznego wkładu do podręcznika stosowania klauzul społecznych
w zamówieniach publicznych w m.st. Warszawie w zakresie wskazanym w punkcie 4. zapytania ofertowego do dnia 31 października br. Podręcznik będzie docelowo wykorzystywany przez biura Urzędu m.st. Warszawy a także jednostki pomocnicze i organizacyjne m.st. Warszawy przy realizowaniu zamówień z zastosowaniem klauzul społecznych.

2)       Udział w listopadzie br. w jednym spotkaniu grupy roboczej wypracowującej modelową procedurę zlecania usług przez m.st. Warszawę przy wykorzystaniu klauzul społecznych. O dokładnym terminie spotkania Wykonawca zostanie poinformowany w późniejszym terminie. Spotkanie będzie miało na celu uzgodnienie ostatecznej wersji podręcznika o którym mowa w pkt. 1).

3)       Uwzględnienie uwag i naniesienie poprawek w opracowanym materiale, ustalonych na spotkaniu grupy roboczej do dnia 15 listopada br.

4)       Analiza całości podręcznika i wskazanie ewentualnych uwag w formie pisemnej do dnia 29 listopada br.

 

 4. Zakres materiału do opracowania przez ekspertów:

1)       Ekspert I – podstawy prawne zamówień publicznych i klauzul społecznych, objętość opracowania ok. 6 stron A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, zagadnienia do opracowania:

a)       co to jest prawo zamówień publicznych,

b)       kto i kiedy stosuje prawo zamówień publicznych,

c)       zasady zamówień publicznych,

d)       najczęściej stosowane tryby udzielania zamówień publicznych,

e)       podstawy prawne stosowania klauzul społecznych w Prawie zamówień publicznych

2)       Ekspert II – możliwe zastosowania klauzul społecznych, objętość opracowania art. 4-5 stron A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, zagadnienia:

a)       kto i jakie korzyści może odnosić ze stosowania klauzul społecznych,

b)       charakterystyka grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mogą być uwzględnione
w klauzulach społecznych

c)       opis przykładów odniesienia korzyści przez samorządy po zastosowaniu klauzul społecznych.

3)       Ekspert III – klauzule społeczne jako instrument wspierania ekonomii społecznej, objętość opracowania 4-5 stron A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, zagadnienia:

a)       co to jest ekonomia społeczna,

b)       dlaczego warto wspierać ekonomię społeczną,

c)       charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej w Polsce i w Warszawie,

d)       jak wykorzystać klauzule społeczne do wspierania ekonomii społecznej.

4)       Ekspert IV – stosowanie klauzul krok po kroku, objętość opracowania 7 stron A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, zagadnienia:

a)       jak się przygotować do zastosowania klauzul społecznych,

b)       jak przygotować postępowanie z klauzulą społeczną,

c)       jak sprawdzić stosowanie klauzuli społecznej przez Wykonawcę,

d)       jak monitorować realizację zamówienia z klauzulą społeczną,

e)       jak ocenić efekty zastosowania klauzuli społecznej.

5)       Ekspert V – przygotowanie poniższych wzorów dokumentów z zastosowaniem klauzul społecznych zarówno z art. 22 ust. 2 Prawa zamówień publicznych jak i z art. 29 ust. 4 Prawa zamówień publicznych:

a)       zapytanie ofertowe,

b)       ogłoszenie o zamówieniu,

c)       SIWZ,

d)       umowa zawarta zgodnie z procedurą zamówień poniżej 14 tys. euro,

e)       umowa zawarta zgodnie z procedurą zamówień powyżej 14 tys. euro.

Dokumenty te staną się podstawą do opracowywania w przyszłości zapytań ofertowych oraz przetargów z zastosowaniem klauzul społecznych i będą stanowiły załącznik do zarządzenia wprowadzającego stosowanie klauzul społecznych w Urzędzie m.st. Warszawy.

 

 5. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 29.11.2013 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w pkt. 3. zapytania ofertowego. Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Wykonawcą/Wykonawcami wybranym/wybranymi w drodze zapytania ofertowego.

 

 6. Kryterium oceny ofert – cena 100%

 

7. Inne istotne warunki zamówienia:

1)       Wraz z ofertą należy przesłać zestawienie wykonanych co najmniej 3 ekspertyz/analiz w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z podaniem daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane. Na potwierdzenie wyżej wymienionych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poświadczenia.

2)       Wraz z ofertą należy również przesłać dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie.

3)       Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.

4)       Dopuszcza się złożenie przez jednego wykonawcę jednej oferty na realizację zadań więcej niż jednego eksperta, o ile wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone zapytaniu ofertowym.

5)       Wykonawca dostarczy zamawiającemu opracowany materiał w wersji papierowej oraz elektronicznej
na płycie CD lub DVD do miejsca na terenie Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego.

6)       Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie materiałów wytworzonych w ramach umowy (logo projektu, logo m.st. Warszawy, logotypy UE, informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej).

7)       Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę, odpowiednio po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

8)       Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa

faksem na numer 22 443 14 42

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: anarowska@um.warszawa.pl

jeśli oferta jest cząstkowa prosimy o dopisek na kopercie, którego eksperta oferta dotyczy, np.
„Ekspert IV”

 

Termin nadsyłania ofert: 19.09.2013 r. do godz. 15:00.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1436.87 KB)
    Pobierz