Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia pracownika na stanowisku ds. operacyjnych projektu.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 16 czerwca 2014 - 15:34, psliwowski

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika na stanowisku ds. operacyjnych projektu Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ds. operacyjnych projektu:

 

Współpraca z personelem projektu przy realizacji zadań projektu zgodnie
z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu.
Zaplanowanie i przeprowadzeniem ewaluacji projektu.
Współpracy w prowadzeniu działań promocyjnych projektu.
Przygotowaniu konferencji: zaproszenia na konferencję, materiały, prezentacje, dystrybucja materiałów promocyjnych.
Przygotowaniu dokumentacji do realizacji zamówień publicznych.
Współpracy z wykonawcami i instytucjami zewnętrznymi.
Dbałości o przepływ informacji dotyczący terminów realizacji zadań.
Współpracy z kierownikiem ośrodka i uczestnikami projektu.
Opracowywaniu informacji i prezentacji dotyczącej projektu na potrzeby promocji projektu oraz Miasta i MJWPU.
Współpracy z Biurami Urzędu m. st. Warszawy w zakresie realizacji projektu, dbałości o staranny i planowy obieg dokumentacji pomiędzy Biurem projektu a Biurami Urzędu.
Przygotowywaniu i prowadzeniu dokumentacji elektronicznej i papierowej dotyczącej realizowanych zadań, zgodnej z realizacją projektu.
Obsługa programu Signum
Do realizacji Zadania planuje się zaangażowanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.

 

Wymagania:

 

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie wyższe;
Minimum 3 - miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
Niekaralność za przestępstwa umyślne.
Wymagania pożądane:

 

Znajomość wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 7.2 POKL;
Doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;
Umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja i koordynacja pracy;
Dyspozycyjność w okresie realizacji zadania. 

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Od 1 lipca do 30 września 2014 r.

 

Kryterium oceny ofert

 

Cena - 60 % (maksymalnie 60 punktów) - wykonawca jest zobowiązany przedstawić ofertę cenową zawierającą, cenę brutto za 1 godzinę realizacji usługi i łączną wartość brutto za 480 godzin realizacji usługi;
Rozmowa kwalifikacyjna – 40% (maksymalnie 40 punktów).

 

Planowana jest dwustopniowa procedura oceny złożonych ofert:

 

Etap I - ocena pod kątem zaproponowanej ceny.

 

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 

Realizacja zadania planowana jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00;
Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia - w siedzibie Zamawiającego;
Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego w przedmiocie Zapytania Ofertowego;
Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą może zostać opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.
 

 

Oferta musi zawierać:

 

Odręcznie podpisane CV;
Kopie dokumentów potwierdzających minimum 3 – miesięczne doświadczenie
w pracy w administracji publicznej;
Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe.
 

 

Ofertę prosimy dostarczyć na adres:

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa bądź faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: lwieczorek@um.warszawa.pl

 

 

 

 

Do 20.06.2014 roku do godziny 12:00

 

 

 

Załączniki

  1. 1.
    Pobierz