Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania i przeprowadzena działań integracyjno-edukacyjnych w tym muzycznego i interaktywnego przedstawienia teatralnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 8 sierpnia 2017 - 17:32, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na na zorganizowanie i przeprowadzenie działań integracyjno-edukacyjnych w tym muzycznego i interaktywnego przedstawienia teatralnego podczas rejsów po Wiśle w miesiącu wrześniu 2017 r.


1.       OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie działań integracyjno-edukacyjnych w tym muzycznego i interaktywnego przedstawienia teatralnego umożliwiającego rodzinom z dziećmi wspólne spędzenie czasu w aktywny i atrakcyjny sposób podczas rejsów po Wiśle w miesiącu wrześniu 2017 r.

 

Jest to działanie adresowane do rodzin z dziećmi, wynikające bezpośrednio z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 3 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.

 

2.       WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)       Usługa świadczona jest w weekendy, w terminie od dnia 2 września  2017 r. do dnia 24 września 2017 r. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi działania integracyjno-edukacyjne w tym muzyczne i interaktywne przedstawienie teatralne w trakcie 90 minutowych rejsów po Wiśle w 8 dni weekendowych września. 

2)       Działania są skierowane do dzieci i ich rodziców lub bliskich im osób. Mają na celu stworzenie przestrzeni do wspólnej zabawy, edukacji i integracji rodzin oraz inspirowanie uczestników (dzieci i dorosłych) do wspólnego spędzania czasu.

3)       Działania przeprowadzone zostaną na statku, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego.

4)       Rejsy statkiem będą odbywały się w 8 weekendowych dni września, 4 kolejne weekendy w godzinach 12.00, 14.00, 16.00.

5)       Wykonawca zapewni wszystkie materiały niezbędne do realizacji zadania (tj. wystrój sceniczny, kostiumy, materiały plastyczne, oprawę muzyczną, rekwizyty).

6)       Wykonawca zrealizuje muzyczny interaktywny spektakl w wykonaniu 3 aktorów.

7)       Program działań integracyjno-edukacyjnych oraz spektaklu zostanie przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem potrzeb rodzin z dziećmi do lat 10, w tym posiadaczy karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka. Program obejmie w szczególności:

a)       treści ekologiczne związane z Wisłą dotyczące fauny i flory z terenów nadwiślanych,

b)       treści związane z warszawską Syrenką oraz Wisłą,

c)       interaktywny i muzyczny spektakl o tematyce wiślanej z wykorzystaniem elementów ekologicznych,

d)       quizy związane z Wisłą,

e)       zaangażowanie wszystkich uczestników w realizację działania.

8)       Zorganizowane i przeprowadzone podczas rejsów działania będą realizować m.in. następujące cele:

a)       kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny i wzmacnianie warszawskich rodzin z dziećmi,

b)       promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania rodzin z dziećmi,

c)       promowanie wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi poprzez wspólną zabawę i działania animacyjne.

9)       Z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy dopuszcza się przesunięcie terminu oraz miejsca realizacji zadania.

10)   Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz Wykonawcą rejsów statkiem.

11)   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez konsorcjum/konsorcja, w którym każdy z Wykonawców może wykonywać inną część zamówienia.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nie dotyczy.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)       Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

2)       Program działań – 30 %, przy czy 30 punktów otrzyma oferent, który przedstawi program najbliższy założeniom zawartym w ustępie 2 pkt 7 lit. a-e, przy czym 20 punktów otrzyma oferent spełniający łącznie warunki zawarte w ustępie 2 punkcie 7 lit. c i d.

3)       Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w prowadzeniu działań integracyjno-edukacyjnych w tym muzycznego i interaktywnego przedstawienia teatralnego dla rodzin – 30 %, potwierdzone referencjami, potwierdzeniem wykonania usługi, protokołem lub opinią Zleceniodawcy wraz z opisem działania, po 5 punktów za każde, jednak nie więcej niż 30 punktów. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia 2 września 2017 r. do dnia 24 września 2017 r. z zastrzeżeniem ustępu 2  pkt 9.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, załączniki pozwalające ocenić program działań oraz kopie referencji lub innych dokumentów wymienionych w ustępie 4 pkt 3.  

2)       Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo

- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie a.bernacka@um.warszawa.pl  do  dnia 11 sierpnia 2017 r.  do  godz.12.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury
w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową/zamówieniem.

2)       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

3)       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta.

4)       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5)       Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.

6)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

7)       Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

8)       Do oferty należy dołączyć dokumenty oraz załączniki informacyjne pozwalające ocenić spełnienie wymagań i kryteriów oceny ofert.

9)       Na realizacje zadania przewidziano nie więcej niż 35 000 zł brutto.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: animacja_2017.pdf, file size: 243.17 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_ofert.docx, file size: 14.51 KB)
  Pobierz