Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. Zorganizowania i przeprowadzenia cyklu animacji i działań integracyjno-edukacyjnych i umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie czasu w aktywny i atrakcyjny sposób w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 19 maja 2015 - 12:42, ejozwiak

Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu animacji i działań integracyjno-edukacyjnych i umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie czasu w aktywny i atrakcyjny sposób w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny, w szczególności podczas rejsów po Wiśle w terminie od 4 lipca 2015 do 13 września 2015 w ciągu 22 dni weekendowych


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
I OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu animacji i działań integracyjno-edukacyjnych i umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie czasu w aktywny i atrakcyjny sposób w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny, w szczególności podczas rejsów po Wiśle w terminie od 4 lipca 2015 do 13 września 2015 w ciągu 22 dni weekendowych.
Jest to działanie adresowane do rodzin z  dziećmi, wynikające bezpośrednio z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 3 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.

II WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. W każdą sobotę i niedzielę w terminie od 4 lipca 2015 r. do 13 września 2015 r.   Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi animacje i działania integracyjno-edukacyjne skierowane do rodzin z dziećmi na statku.
2. Animacje i działania integracyjno-edukacyjne zostaną przeprowadzone w trakcie 90 minutowych rejsów po Wiśle realizowanych na trasie od przystanku Fontanny Multimedialne (na wys. ul. Boleść) do przystanku Syrenka (na wys. ul. Tamka i z powrotem) w Warszawie.
3. Animacje i działania integracyjno-edukacyjne są skierowane do dzieci i ich rodziców lub innych bliskich im osób. Mają na celu stworzenie przestrzeni do wspólnej zabawy, edukacji i integracji rodzin oraz inspirować uczestników (dzieci i dorosłych) do wspólnego spędzania czasu.
4. Animacje i działania integracyjno-edukacyjne promują wspólne spędzanie czasu rodziców z dziećmi.
5. Każde 90-minutowe działanie obejmie maksymalnie 75 osób – pasażerów statku.
6. Rejsy statkiem w każdą sobotę i niedzielę zaczynają się w godzinach 12.00, 14.00, 16.00. Każdy rejs trwa 90 minut.
7. Wykonawca przeprowadzi łącznie 5 940 minut działań integracyjno-edukacyjnych – 22 dni weekendowe x 3 rejsy x 90 minut.
8. Wykonawca zapewni wszystkie materiały niezbędne do realizacji działań (materiały plastyczne, dydaktyczne, przebrania, muzyka i in.).
9. Zleceniodawca zapewni statek i organizację rejsów po Wiśle.
10. Ze względu na intensywność działań Oferent jest zobowiązany wskazać, ile osób będzie zaangażowanych w wykonanie całego zlecenia.
11. Program animacji i działań integracyjno-edukacyjnych zostanie przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem potrzeb rodzin z dziećmi do lat 10, uczestników Warszawskiej Strefy Rodziny, w tym posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka. Program obejmie 22 dni – 11 weekendów. Temat każdego z weekendów będzie inny, działania złożą się w jeden cykl wydarzeń promujących pozytywny wizerunek rodziny i służących jej integracji.
Program obejmie w szczególności:
a) opowieści historyczne, legendy związane z Warszawą i rzeką Wisłą opowiadane przez postacie związane z legendami (uwzględnienie przebrania związanego z tematyką)
b) quizy, gry rodzinne
c) kącik dla najmłodszych, w którym będzie można wykonać proste prace plastyczne
d) rodzinne wspólne czytanie – „książka nad Wisłą”
e) rodzinne gry planszowe
f) rodzinne śpiewanie.
12. Zorganizowane i przeprowadzone podczas rejsów działania będą realizować m.in. następujące cele:
- kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny i wzmacnianie warszawskich rodzin z dziećmi
- promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania rodzin z dziećmi
- promowanie wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi poprzez wspólną zabawę i działania animacyjne.
13. Z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji ostatniego rejsu, a w związku z tym także działań integracyjno-edukacyjnych, jednak nie dalej niż do dnia 27 września 2015 r.
14. Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz Wykonawcą rejsów statkiem.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez konsorcjum/konsorcja, w którym każdy z Wykonawców może wykonywać inną część zamówienia.

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Do zapytania ofertowego mogą przystąpić wykonawcy posiadający doświadczenie w prowadzeniu animacji i działań integracyjno-edukacyjnych dla dzieci i dorosłych.

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY:
1. Cena brutto – ocena od 0 do 20 punktów, 20 punktów otrzyma Oferent, który wskaże najniższą cenę.
2. Program animacji i działań integracyjno-edukacyjnych –  30 punktów otrzyma Oferent, który przedstawi program najbliższy założeniom wskazanym w II, przy czym 15 punktów za zawarcie w programie wszystkich elementów z punktu II 8 a-f, 15 punktów za zaangażowanie dzieci i towarzyszących im dorosłych w proponowane działania.
3. Doświadczenie w prowadzeniu animacji i działań edukacyjno-integracyjnych kierowanych do rodzin z dziećmi, potwierdzone poprzez referencje poprzednich zleceniodawców/pracodawców wraz z opisem przeprowadzonego działania, po 10 punktów za każde, jednak nie więcej niż 30 punktów.

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia 4 lipca 2015 r. do dnia 13 września
2015 r. z zastrzeżeniem punktu II. 13.

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, załączniki pozwalające ocenić program działań oraz kopie referencji.
3. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie afiedotow@um.warszawa.pl  lub wysłać faxem na nr  22 443 14 42 do dnia 27 maja (środa)  do  godz. 15.00.

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Na realizację zadania przewidziano nie więcej niż 35 000 zł brutto.
2. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
3.Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
4. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
5. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta.
6. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.
7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_19_05.pdf, file size: 1842.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załacznik do zapytania
  (plik: zapyt_2_animacje_zalacznik_nr_1.doc, file size: 37 KB)
  Pobierz