Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania i przeprowadzenia w 2019 roku 4 seminariów (16 godzin) z zakresu profilaktyki HIV

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 10 maja 2019 - 14:56, mskora

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia


I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w 2019 roku 4 seminariów (16 godzin) z zakresu profilaktyki HIV.

 

II. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Celem seminarium jest podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie tematyki HIV/AIDS uczestników będących pracownikami samorządowymi w m.st. Warszawie.

 

Seminarium powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia:

drogi zakażeń i aktualne dane epidemiologiczne dot. Polski i świata,

profilaktyka zakażeń, zachowania ryzykowne, profilaktyka poekspozycyjna i przedekspozycyjna, zakażenia współistniejące,

fakty i mity nt. zakażeń (w tym terminologia),

metody leczenia,

dzieci żyjące z HIV – potrzeby, praca z dzieckiem.

 

Seminarium powinno odbyć się w czterech terminach zaproponowanych przez oferenta, przy czym jedno z nich musi odbyć się w drugim kwartale 2019 roku, a ostanie do 10 grudnia 2019 r.

Jedno seminarium powinno być podzielone na część wykładową (2h) i część warsztatową (2h), łącznie 4h.

W każdym seminarium powinno uczestniczyć 30 osób – pracowników warszawskich ośrodków pomocy społecznej i urzędów dzielnic.

Oferent musi zapewnić:

atrakcyjne i zgodne z najnowszą wiedzą materiały dla uczestników seminariów,

wyżywienie uczestników, co najmniej dwie przerwy kawowe i lunch, wodę i drobne przekąski,

ewaluację każdego seminarium.

 

Szczegółowy program seminariów zostanie opracowany w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

Zleceniodawca zapewnia sale i rekrutację uczestników.

 

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Za spełniających  warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest:

1. przedstawić wstępny program seminariów i harmonogram

2. w zakresie doświadczenia i potencjału ludzkiego zapewnić co najmniej jedną osobę z tytułem doktora nauk społecznych i osobę/ym które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert prowadziły warsztaty i/lub wykłady z zakresu tematyki HIV/AIDS. Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami. 

Protokoły odbioru/wykonania usługi nie będą traktowane jako referencje.

 

IV. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

I etap 

Weryfikacja formalna 

II etap 

1. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia warsztatów i wykładów w obszarze tematyki HIV/AIDS w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie  – 50% (maksymalnie 50 pkt) opisane w Tabeli nr 1 Załącznika nr 1 – po 10 pkt za każdą zrealizowany wykład, warsztat lub cykl warsztatów. 

2. Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w prowadzeniu warsztatów i wykładów w obszarze tematyki HIV/AIDS – 20% (maksymalnie 20 pkt) opisane w Tabeli nr 2 Załącznika nr 1 – 5 pkt za każdą osobę, 

3. Cena brutto oferty - 30% (maksymalnie 30 pkt.). Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

                         cena łączna za wykonanie usługi najniższej oferty

Liczba punktów = -------------------------------  x 30%

                                   cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Od dnia podpisania umowy, nie później niż do 10 grudnia 2019 roku. 

 

 

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączniki pozwalające ocenić doświadczenie oraz potencjał ludzki (odpowiednie referencje).

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie adobija@um.warszawa.pl   do dnia 17.05. 2019 r. do godz. 16.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji 

o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

j. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

k. Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  załącznik 1 - formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_ewaluacja_hiv_.docx, file size: 18.47 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  klauzula informacyjna
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_hiv.pdf, file size: 1633.7 KB)
  Pobierz