Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania przejazdów „autobusem zabytkowym” w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny wraz z usługą przewodnicką

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 1 czerwca 2017 - 14:32, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu przejazdów „autobusem zabytkowym” w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny wraz z usługą przewodnicką w terminie od 1 lipca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r.


1.       OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie przejazdów „autobusem zabytkowym” w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny wraz z usługą przewodnicką w terminie od 1 lipca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r.

Jest to działanie adresowane do rodzin z dziećmi, wynikające bezpośrednio z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 3 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.

Wykonawca nie ma obowiązku rejestracji autobusu, o którym mowa w zapytaniu jako pojazdu zabytkowego tj. pojazdu, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury. Rok produkcji autobusu nie może być późniejszy niż 1995 r.

 

2.       WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)   Usługa świadczona jest w weekendy, w terminie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 27 sierpnia 2017 r. od „przystanku” na rynku Nowego Miasta do Warszawskiej Strefy Rodziny (na ul. Środkowej) wraz z powrotem autobusu do miejsca początkowego.

2)    Zamówienie dotyczy zorganizowania przejazdów dla rodzin z dziećmi - uczestników Warszawskiej Strefy Rodziny, w tym posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka.

3)  Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

4)      Podczas przejazdów autobusem do Warszawskiej Strefy Rodziny prowadzone będą usługi przewodnickie dla rodzin z dziećmi.

5)      Usługę przewodnicką zapewni Wykonawca.

6)     Wykonawca przedstawi plan wycieczki zawierający min. 5 atrakcji turystycznych, w tym zwiedzanie stadionu PGE Narodowy dla wszystkich uczestników każdego kursu. Bilety wstępu do ww. atrakcji w lipcu zapewnia Wykonawca, w sierpniu - Zamawiający.

7)   Jeżeli w dniu zaplanowanego kursu autobusu ww. atrakcja będzie wyłączona z ruchu turystycznego Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia alternatywnej atrakcji ustalonej z Zamawiającym.

8)   Korzystający nie ponoszą odpłatności za przejazd; przejazd jest rozumiany jako przejazd w jedną stronę jednego użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w uzgodnieniu z Wykonawcą zmienić trasę przejazdu, jednak bez zmiany czasu jego trwania.

9)      Powrót autobusu do „przystanku” na rynku Nowego Miasta odbędzie się bezpośrednio najkrótszą trasą znaną wykonawcy.

10)   Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia dot. przejazdu i zaplanowanych postojów we własnym zakresie.

11)   Szacowana liczba przejazdów przez Zamawiającego: 18 dni weekendowych, każdego dnia po 3 przejazdy 1,5 godzinne z min. 5 km trasą / każdy w godzinach: 11.00, 13,00, 15.00.  

12)   Podczas przejazdów dzieci zawsze przebywają pod opieką osoby dorosłej, tj. dziecko zawsze wchodzi do autobusu z opiekunem.

13)   Wykonawca będzie realizował usługę w autobusie typu cabrio dostosowanym do potrzeb przejazdów, tj.:

a)       posiadającym nie mniej niż 40 miejsc siedzących, w przypadku złych warunków atmosferycznych miejsca powinny być zadaszone;

b)       wyposażonym w apteczkę,  środki ratunkowe, urządzenia multimedialne
i nagłośnienie umożliwiające prowadzenie usługi przewodnickiej dla wszystkich uczestników przejazdu;

W przypadku złych warunków pogodowych zapowiedzianych w serwisach pogodowych z jednodniowym wyprzedzeniem, Wykonawca zapewni autobus posiadający dach.

14)  Wykonawca zapewni autobus w dobrym stanie technicznym, bezpiecznym dla uczestników przejazdu oraz zadba o jego utrzymanie w czystości i porządku w czasie trwania usługi.

15) Autobus powinien zostać oznaczony banerem i/lub naklejką w formacie minimum A0 z logotypem Warszawskiej Strefy Rodziny oraz znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie Rodzinnej”, zgodnie z „Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy; znak promocyjny zostanie dostarczony przez Zamawiającego w wersji elektronicznej.

16)  „Przystanek” w formie potykacza z informacją o trasie przejazdu oraz godzinach odjazdu powinien zostać oznaczony logotypem Warszawskiej Strefy Rodziny oraz znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie Rodzinnej”, zgodnie z „Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy; znak promocyjny zostanie dostarczony przez Zamawiającego w wersji elektronicznej.

17)  W autobusie powinna znajdować się dwustronna informacja o trasie przejazdu w formacie minimum A2 z logotypem Warszawskiej Strefy Rodziny oraz znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie Rodzinnej”, zgodnie z „Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy; znak promocyjny zostanie dostarczony przez Zamawiającego w wersji elektronicznej.

18)   Wydruk oraz przygotowanie baneru i/lub naklejki, oraz informacji o trasie przejazdu którymi zostanie oznaczony autobus zapewni Wykonawca.

19)   W czasie trwania przejazdów Zamawiający wyklucza możliwość sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych w autobusie. Zamawiający dopuszcza możliwość sprzedaży napoi bezalkoholowych i posiłków w czasie trwania przejazdów.

20)  W przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (nieodpowiednie warunki atmosferyczne) lub zależnych od Wykonawcy (awaria autobusu), Wykonawca zawiadomi o przerwaniu świadczenia usług telefonicznie (z potwierdzeniem faxem). Strony wspólnie ustalają okres, w którym przejazdy nie będą mogły się odbywać oraz terminy ich zastępczego wykonania w kolejne dni weekendowe, bądź obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do wartości usług niezrealizowanych.

21)   Przez  nieodpowiednie warunki atmosferyczne rozumie się:

a)       prędkość i kierunek wiatru uniemożliwiające odbycie przejazdu,

b)       opady i osady atmosferyczne uniemożliwiające odbycie przejazdu,

c)       zjawiska atmosferyczne np. burze uniemożliwiające odbycie przejazdu,

22)   W przypadku wystąpienia zatorów drogowych lub innych utrudnień na trasie uniemożliwiających przejazd autobusu w określonym czasie, Wykonawca zapewni realizację przejazdu po trasie alternatywnej – z zachowaniem ilości punktów historycznych wskazanych w ofercie.

23)   Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania przejazdów. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu,
w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

24) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości 100 000 zł.

25)   Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nie dotyczy.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)       Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

2)       Liczba pasażerów – 5% (1 pkt za każde 1 miejsce siedzące ponad wymaganą liczbę minimalną pasażerów, nie więcej jednak niż 5 pkt).

3)       Ilość punktów/atrakcji turystycznych na trasie przejazdu – 20% (2 pkt za każdy punkt, nie więcej jednak niż 20 pkt).

4)       Ilość kilometrów trasy przejazdu -  5% (1 pkt za każdy kilometr trasy ponad wymaganą liczbę minimalną, nie więcej jednak niż 5 pkt).

5)       Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 20% (2 pkt za zrealizowaną każdą wycieczkę  po Warszawie dla min. 20 osobowych grup dziecięcych, nie więcej jednak niż 20 pkt).

Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru.

6)       Plan przejazdu – 5% - przedstawiony w formie dodatkowego załącznika zawierający:

a)       harmonogram (z określeniem czasu dla poszczególnych punktów turystycznych),

b)       punkty/atrakcje turystyczne na trasie

c)       udokumentowane doświadczenie przewodnika

d)       markę, model, rok produkcji autobusu

e)       zdjęcia autobusu min. 2 (na zewnątrz i wewnątrz)

do 5 punktów, przy czym 5 punktów otrzyma Oferent, który przedstawi program najbliższy założeniom wskazanym w Warunkach Realizacji Zamówienia

7)     Rejestracja autobusu jako pojazd zabytkowy tj. pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury5% (5 pkt).

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 27 sierpnia 2017 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, dokument rejestracyjny oraz załącznik informacyjny pozwalający ocenić spełnienie wymagań i kryteriów oceny oferty.  

2)     Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl  do  dnia 05.06.2017r. do  godz. 10.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)   Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową/zamówieniem.

2)     Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

3)    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta. Ponadto autobus powinien zostać oznaczony logotypem Warszawskiej Strefy Rodziny.

4)       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

5)       Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.

6)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

7)       Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

8)       Do oferty należy dołączyć dokumenty oraz załączniki informacyjne pozwalające ocenić spełnienie wymagań i kryteriów oceny ofert.

9)   Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizytacji autobusu przed akceptację oferty oraz jej negocjacje w zakresie wszystkich istotnych warunków zamówienia.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowanie
    (plik: autobus_zapytanie_ofertowe_2017.pdf, file size: 962.28 KB)
    Pobierz
  2. 2.
    Pobierz