Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania rejsów po Wiśle dla warszawskich rodzin w miesiącu wrześniu 2017 r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 8 sierpnia 2017 - 17:40, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na na zorganizowanie rejsów po Wiśle dla warszawskich rodzin w miesiącu wrześniu 2017 r.


1.       OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie rejsów po Wiśle dla warszawskich rodzin w miesiącu wrześniu 2017 r.  

Jest to działanie adresowane do rodzin z dziećmi, wynikające bezpośrednio z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 3 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.


2.       WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1)       Usługa świadczona jest w weekendy, w terminie od dnia 2 września 2017 r. do dnia 24 września 2017 r. Statek rozpoczyna rejs z przystani pomiędzy mostem Śląsko – Dąbrowskim a mostem Gdańskim znajdującej się po lewej stronie Wisły. Rejs trwa 90 minut.

2)       Zamówienie dotyczy zorganizowania rejsów dla rodzin z dziećmi, w tym posiadaczy Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka.

3)       Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

4)       Podczas rejsów na statku prowadzone będą zajęcia integracyjno-edukacyjne dla rodzin z dziećmi.

5)       Program zajęć zapewni Zamawiający.

6)       Korzystający nie ponoszą odpłatności za rejs; rejs jest rozumiany jako przejazd jednego użytkownika  z przystani pomiędzy mostem Śląsko – Dąbrowskim a mostem Gdańskim znajdującej się po lewej stronie Wisły. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w uzgodnieniu z Wykonawcą zmienić trasę rejsu, jednak bez zmiany czasu trwania rejsu. 

7)       Szacowana liczba rejsów przez Zamawiającego: 8 dni weekendowych września, każdego dnia po 3 rejsy 1,5 godzinne w godzinach: 12.00, 14.00, 16.00.

8)       Podczas rejsów dzieci zawsze przebywają pod opieką osoby dorosłej, tj. dziecko zawsze wchodzi na statek z opiekunem.

9)       Wykonawca będzie realizował usługę rejsu statkiem pasażerskim o zanurzeniu nie większym niż 90 cm, dostosowanym do potrzeb rodzin z dziećmi, tj.:

a.     posiadającym aktualne świadectwo zdolności żeglugowej, wyposażenie i załogę zgodnie z obowiązującymi przepisami z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013.1458 j.t.;

b.     posiadającym nie mniej niż 30 zadaszonych miejsc siedzących;

c.     wyposażonym w toaletę, apteczkę, środki ratunkowe, sprzęt do nagłośnienia, prąd jednofazowy, moc  1,5 kW maksymalnie;

d.     wyposażonym w przestrzeń do prowadzenia animacji dla uczestników rejsu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego;

e.     wyposażonym w miejsce dla matki z dzieckiem wyposażone w przewijak, stolik i miejsce siedzące dla karmiących matek.

10)   Wykonawca zapewni miejsce i urządzenia niezbędne do bezpiecznego wsiadania i wysiadania statku tj. trapy z relingami i platformy lub przystanki pływające w czasie trwania usługi oraz zapewni ich właściwe zabezpieczenie poza godzinami trwania usługi.

11)   Wykonawca zapewni statek w dobrym stanie technicznym, bezpiecznym dla uczestników rejsu oraz jego utrzymanie w czystości i porządku w czasie trwania usługi.

12)   W czasie trwania rejsów Zamawiający wyklucza możliwość sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na statku. Zamawiający dopuszcza możliwość sprzedaży napoi bezalkoholowych i posiłków w czasie trwania rejsów.

13)   W przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (nieodpowiednie warunki nawigacyjne na rzece) lub zależnych od Wykonawcy (awaria statku), Wykonawca zawiadomi o przerwaniu świadczenia usług telefoniczne (z potwierdzeniem faxem lub mailem). Strony wspólnie ustalają okres, w którym rejsy nie będą mogły się odbywać wraz z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do wartości usług niezrealizowanych.

14)   Przez nieodpowiednie warunku nawigacyjne na rzece rozumie się:

a)    zbyt niski stan wody, tj. o wartości mniejszej niż 80 cm na wodowskazie warszawskim w Porcie Praskim odczytany w dzień poprzedzający wykonanie rejsu w Biuletynie Hydrologicznym publikowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (http://www.pogodynka.pl/hydro/wisla/);

b)    zbyt wysoki stan wody, tj w okresie przejścia wód wezbraniowych powyżej 450 cm do momentu kulminacji fali wezbraniowej;

c)     złe warunki atmosferyczne, oznaczone jako zagrożenie 2 stopnia i 3 stopnia odczytane w dzień poprzedzający wykonanie rejsu i opublikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (http://pogodynka.pl/ostrzezenia);

15)   Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania rejsów, Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowane działalnością wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

16)   Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości 100 000 zł.

17)   Wykonawca będzie realizował zadania we ścisłej współpracy z Zamawiającym.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić oferenci posiadający dokument rejestracyjny statku żeglugi śródlądowej wydany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)       Cena brutto – 80%, przy czym 80 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

2)       Infrastruktura deklarowana na prowadzenie zajęć animacyjnych – 20 %, przy czym maksymalnie 5 punktów za prąd jednofazowy o mocy  1,5 kW, maksymalnie 5 punktów za nagłośnienie, maksymalnie 10 punktów za 14 m² przestrzeni na animację.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia 2 września 2017 r. do dnia 24 września 2017 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, dokument rejestracyjny statku oraz załącznik informacyjny pozwalający ocenić spełnienie wymagań
i kryteriów oceny oferty.
 

2)       Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo

- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie a.bernacka@um.warszawa.pl  do dnia 11 sierpnia 2017  r.  do  godz.12.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową/zamówieniem.

2)       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

3)       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta.

4)       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5)       Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.

6)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

7)       Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

8)       Do oferty należy dołączyć dokumenty oraz załączniki informacyjne pozwalające ocenić spełnienie wymagań i kryteriów oceny ofert.

9)       Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizytacji statku przed akceptację oferty oraz jej negocjacje w zakresie wszystkich istotnych warunków zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: statek_2017.pdf, file size: 291.97 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_statek.docx, file size: 14.13 KB)
  Pobierz