Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. zorganizowanie i przeprowadzenia powszechnych i innowacyjnych działań edukacyjno-integracyjnych umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie wolnego czasu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 16 stycznia 2014 - 12:07, ejozwiak

.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnych i innowacyjnych działań edukacyjno-integracyjnych umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie wolnego czasu
w aktywny i atrakcyjny sposób, zgodnie z założeniem Programu „Rodzina” na lata 2010-2020
w zakresie realizacji Priorytetu I, Celu 3 - dotyczącego otwarcia przestrzeni publicznej dla rodziny i rozbudowa infrastruktury społecznej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu powszechnych i innowacyjnych działań edukacyjno-integracyjnych umożliwiających rodzinom z dziećmi wspólne spędzanie wolnego czasu w aktywny i atrakcyjny sposób wynika bezpośrednio z Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, Priorytet I, cel 3 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.
Dokument określa priorytety i działania m.st. Warszawy na lata 2010-2020 w zakresie wsparcia rodzin i tworzenia im warunków do rozwoju. Program Rodzina został opracowany przez Urząd m. st. Warszawy we współpracy ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi zrzeszeniami, jak na przykład Kluby Mam, pracownikami pomocy społecznej. Priorytety zawarte w programie, czyli tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodziny, niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej oraz reintegracja rodzin, są i będą kontynuowane poprzez różnorodne działania. Między innymi jest to otwarcie przestrzeni publicznej dla rodziny oraz wykorzystywanie istniejącej infrastruktury do prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny.

1. Usługa objęta zamówieniem obejmuje przedstawienie propozycji działań, zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej dwóch wydarzeń/imprez z wykorzystaniem warszawskiej przestrzeni publicznej umożliwiającej rodzinom aktywny wypoczynek.
2.  Adresatami działania będą warszawskie rodziny z dziećmi w tym posiadacze Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka.
3. Zaproponowane działania powinny mieć charakter innowacyjny, powszechny, integracyjny, wspierający rodziny z dziećmi w szczególności w oparciu o działania Warszawskich Klubów dla Rodzin.
4.  Zorganizowanie i przeprowadzenie ww. działania powinno realizować m.in. następujące cele:
- kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny i wzmacnianie warszawskich rodzin z dziećmi,
- promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania rodzin z dziećmi,
- promowanie zabaw edukacyjnych i ogólnorozwojowych dla dzieci,
- promowanie zdrowego stylu życia.

Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Zamawiający powinien zagwarantować optymalne warunki przeprowadzenia wydarzenia, powinien spełniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa i jakości.

Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 15 października  2014 roku.

Kryterium oceny ofert
– cena 50% (maksymalnie 50 pkt)
- doświadczenie oferenta na podstawie dostarczonych referencji 30 %
- zasięg terytorialny ilość dzielnic Warszawy na terenie których odbędzie się wydarzenie 20 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.Za każdą referencję zostanie przyznane po 2 punkty. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt.

 

Inne istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy

Uwagi:
1. Oferta powinna obejmować przygotowanie koncepcji  spójnej na  płaszczyźnie organizacyjnej i merytorycznej z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury do prowadzenia działań  edukacyjno – integracyjnych na rzecz rodziny, zawierająca m.in. następujące elementy:
- opis wydarzenia/imprezy,
- opis przestrzeni publicznej, w jakiej odbędzie się wydarzenie/impreza,
- opis zasobów kadrowych przewidzianych przy realizacji zadania,
- dotychczasowe doświadczenie wykonawcy,
- cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto za cykl wydarzeń.
2. Wykonawca wykona projekt materiałów promocyjnych m.in. plakatów  z uwzględnieniem pola ochronnego znaku promocyjnego m.st. Warszawy zgodnie z katalogiem systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy. Projekty materiałów promocyjnych podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zamówienia na podstawie prawidłowo złożonej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
4. Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ofertę prosimy przesłać:
faksem na numer: 022 443 14 40 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ejozwiak@um.warszawa.pl do dnia 23.01.2014r.

Załączniki

  1. 1.
    ZAPYTANIE OFERTOWE
    (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 511.64 KB)
    Pobierz