Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot.stworzenia multimedialnych materiałów promujących Warszawską Kartę Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 12 czerwca 2015 - 16:10, ejozwiak

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Stworzenie multimedialnych materiałów promujących Warszawską Kartę Rodziny:
a) wykonanie filmu w wysokiej rozdzielczości w formacie umożliwiającym zastosowanie go w aplikacji mobilnej, służącej obserwacji na terenie Multimedialnego Parku Fontann
w dowolnym czasie pokazu Multimedialnego Parku Fontann z różnych perspektyw,
w zależności od lokalizacji osoby oglądającej pokaz, w formule rozszerzonej rzeczywistości oraz
b) stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej oglądanie ww. filmu, współpracującej z systemem beaconów instalowanych w ramach projektu Virtualna Warszawa; aplikacja będzie udostępniała funkcję rozszerzonej rzeczywistości oraz możliwość obejrzenia pokazu Multimedialnego Parku Fontann z perspektywy zgodnej z lokalizacją osoby oglądającej pokaz oraz
c) dostarczenie 500 tekturowych/kartonowych okularów/gogli, które posłużą do zamieszczenia smartphonów i oglądania pokazu Multimedialnego Parku Fontann
 
Działania zgodne są z celami Programu Warszawska Karta Rodziny tj. tworzeniem przyjaznych warunków dla funkcjonowania i rozwoju rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, wzmacnianiem funkcji rodziny rozwijaniem możliwości spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi oraz promowaniem pozytywnego wizerunku rodziny.
Adresatami działań są rodziny z dziećmi, uczestnicy Warszawskiej Strefy Rodziny w tym posiadacze Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka.
2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Film powinien:
• być nakręcony w technologii 4K
• mieć charakter sferyczny – rejestracja pokazu w sferze 360°

Aplikacja mobilna powinna:
• umożliwiać oglądanie pokazu Multimedialnego Parku Fontann z 5-10 perspektyw powstałych na bazie filmu sferycznego
• być skorelowana i łączyć się bez problemów z systemem już zainstalowanych w terenie mikronadajników-beaconów działających w standardzie Bluetooth (Smart/Low Energy) 4.0 lub wyższym, celem poinformowania o możliwości odtworzenia pokazu i uruchamiania konkretnej pespektywy filmu odpowiadającej lokalizacji osoby oglądającej pokaz
• być dostępna na urządzenia z systemem iOS w wersji 7.0 lub wyższej i Android w wersji 4.3 lub wyższej,
• być kompatybilna z aplikacjami udźwiękawiającymi
• zawierać logotypy przekazane przez Zamawiającego,
• zawierać kolorystykę zgodną z wytycznymi Zamawiającego

Okulary/gogle udostępniające funkcję rozszerzonej rzeczywistości powinny:
• być wykonane z tektury/kartonu
• umożliwiać bezpieczne umocowanie smartphonu o maksymalnej przekątnej ekranu 6 cali, na którym zainstalowana zostanie aplikacja mobilna
• zawierać logotypy przekazane przez Zamawiającego,
• zawierać kolorystykę zgodną z wytycznymi Zamawiającego

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
nie dotyczy
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
Cena brutto – 50 pkt
Doświadczenie w realizacji podobnych zamówień wskazane i opisane w załączniku nr 1 – 50 pkt.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: nie później niż do dnia 15 lipca  2015 roku.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa lub wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie  ejozwiak@um.warszawa.pl do dnia 19 czerwca do godz. 16.00
7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty
f. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
g. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
h. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie.pdf, file size: 927.26 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załacznik do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_12_06.doc, file size: 34 KB)
  Pobierz