Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot.szkolenia dla przedstawicieli społeczności lokalnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 18 września 2018 - 12:56, psliwowski

.


Zapytanie ofertowe dot.szkolenia dla przedstawicieli społeczności lokalnych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.       OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy: Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe                       

Usługa polegająca na przeprowadzeniu  szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych
3 Dzielnic m. st. Warszawy, tj.: Woli, Pragi – Północ i Targówka z zakresu zaburzeń psychicznych, w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 1. Łączna liczba godzin: 720 godz. w okresie: 2018 – 2020, tj.
 • 2018 r. : 144 godziny = 6 grup (po 2 grupy w każdej dzielnicy)
 • 2019 r. : 288 godzin = 12 grup ( po 4 grupy w każdej dzielnicy)
 • 2020 r. : 288 godzin = 12 grup ( po 4 grupy w każdej dzielnicy)
 1. Program kursu powinien obejmować łącznie minimum 24 godziny dydaktyczne
  (1 grupa = 3 dni po 8 godz.).
 1. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone przez 2 osoby: „profesjonalistę” oraz „eksperta przez doświadczenie”. Profesjonalista będzie mógł szczegółowo opisać etiologię zaburzeń psychicznych, specyfikę objawów czy metody pomocy takim osobom, natomiast ekspert przez doświadczenie może najlepiej przekazać informacje o trudnościach z jakimi borykają się osoby z zaburzeniami psychicznymi i o codziennym życiu z chorobą.
 2. Grupa docelowa szkolenia: przedstawiciele społeczności lokalnych - osoby, które z uwagi na wykonywany zawód stykają się z problemami osób z zaburzeniami psychicznymi, a także osoby, które ze względu na swoją pozycję w społeczności lokalnej mogą wywierać wpływ na postawy i zachowania mieszkańców dzielnicy. Należą do nich przedstawiciele administracji, podstawowej opieki zdrowotnej, policji, straży miejskiej, nauczyciele różnych poziomów szkolnictwa, duchowieństwo, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.
 3. Forma szkolenia: wykładowa i warsztatowa.
 4. Tematyka szkolenia: dotycząca zaburzeń psychicznych, tj.
 • etiologia zaburzeń psychicznych,
 • specyfika objawów chorób psychicznych,
 • społeczne skutki stygmatyzacji,
 • zapobieganie stygmatyzacji,
 • kontakt z osobą chorującą i zasady udzielania podstawowego wsparcia,
 • metody pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 • zasady działania środowiskowego systemu wsparcia,
 • trudności w funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • zasady i cele deinstytucjonalizacji.
 1. Informacje dotyczące społecznych skutków stygmatyzacji oraz trudności w funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi powinny zostać przekazane poprzez wysłuchanie doświadczeń i rozmowę z osobą chorującą psychicznie –  Eksperta przez doświadczenie.
 1. Umiejętności jakie uczestnik powinien nabyć oraz wiedza jaką powinien zdobyć poprzez szkolenie:
 • umiejętność wskazania lokalnych placówek wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • poznanie specyfiki placówek wsparcia środowiskowego,
 • umiejętność  przeprowadzenia w swojej placówce działań destygmatyzacyjnych,
 • poznanie specyfiki najczęściej występujących zaburzeń psychicznych.

 2.        WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1)        Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

2)        Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkoleń do 31 października 2020 r.

3)        Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.

4)        Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje szczegółowy harmonogram szkoleń w podziale na grupy docelowe szkolenia.

5)        Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń na terenie m.st. Warszawy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

6)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do przygotowanego przez Wykonawcę projektu programu szkoleń oraz ich wymiaru czasowego (załącznik nr 2 do oferty), które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić.

7)        Szkolenia będą odbywały się w grupach 10-16-osobowych. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby uczestników danej grupy, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby i uzyskaniu zgody Zamawiającego.

8)        Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż 1 godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.

9)        Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

10)    Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

 1. nieobecności uczestnika,  
 2. zmianach w harmonogramie zajęć,  

11)    Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu w przeprowadzeniu szkoleń dot. wskazanego zakresu tematycznego, tj.:  

 1. profesjonaliści (m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, specjaliści terapii środowiskowej, pedagodzy specjalni)  z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń;
 2. osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego z korzystnym przebiegiem procesu zdrowienia, posiadające niezbędne predyspozycje osobowościowe i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

12)    W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne wykształcenie i doświadczenie.

13)    W przypadku wystąpienia poważnych uwag/zastrzeżeń do pracy osoby prowadzącej szkolenie, zgłoszonych Zamawiającemu przez uczestników szkolenia, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zapewni inną osobę prowadzącą szkolenie, posiadającą  co najmniej równoważne wykształcenie i doświadczenie.

14)    Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia anonimowej ankiety ewaluacyjnej (przed i po szkoleniu). Ankieta zostanie przygotowana i dostarczona przez Zamawiającego.

15)    Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników szkolenia żadnymi kosztami. 

16)    Szkolenia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przedziale godzinowym 8.00-16.00. Dopuszcza się możliwość zmiany dni i godzin, o których mowa powyżej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

17)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia.

18)    Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 rok. Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia szkolenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3.            WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1)        Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie przedmiotu zamówienia (oświadczenie),

2)        Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),

3)        Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie) tj.:

 

a)         pierwsza osoba:

 • wykształcenie wyższe – Tabela nr 1;
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi  (m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, specjaliści terapii środowiskowej, pedagodzy specjalni) – Tabela nr 1;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego) – Tabela nr 1;

b)        druga osoba:

 • z doświadczeniem kryzysu psychicznego z korzystnym przebiegiem procesu zdrowienia, posiadająca niezbędne predyspozycje osobowościowe
  i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń – Tabela nr 1;.

Uwaga! Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, może zaangażować do realizacji zamówienia osobę/osoby inną/inne niż wskazana w ofercie tylko pod warunkiem spełniania przez nią/ przez nie warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i tylko w uzasadnionym przypadku. Zmiana taka wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu min. 3 dni przed terminem rozpoczęcia działań realizowanych przez tą osobę/osoby.

4)        Zakończenie szkoleń do 31 października 2020 r. (oświadczenie),

5)        Potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu z jakiegokolwiek powodu wymienionego w treści zapytania ofertowego w przedmiotowej sprawie (oświadczenie).

4.            KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)        Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

2)        Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40% (5 pkt. za każde przeprowadzone szkolenie z zakresu zdrowia psychicznego, szkoleń (w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) nie więcej jednak niż 40 pkt.) – Tabela nr 2.

Usługi wskazane na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 3 „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, nie będą oceniane w części 4 „Kryteria oceny oferty”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.            TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia, nie dłużej niż do 31 października 2020 r.

1)        Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2)        Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

3)        Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym  w drodze zapytania ofertowego.

6.            TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz Program szkolenia stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Plik stanowiący załącznik do e-maila nie może przekraczać 10 MB.

2)        Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bborawska@um.warszawa.pl do dnia 25 września 2018 r.

7.            INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)      W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2)      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Biuro), ul. Niecała 2, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

3)      Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4)      Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie  z Wytycznymi do tych funduszy.

5)      Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

6)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

7)      W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

8)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.

9)      Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności: zmiany terminu i harmonogramu realizacji szkolenia,

10)  Zgodnie z Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

  

Załączniki

 1. 1.

  (plik: skan_zapytania.pdf, file size: 2387.6 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zal._nr_1_formularz_ofertowy.doc, file size: 702 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zal._nr_2_program_szkolenia.doc, file size: 712 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zal._nr_3_klauzula_informacyjna.docx, file size: 94.96 KB)
  Pobierz