Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot.wykonania materiałów promocyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 5 października 2012 - 9:22, ext.aplatek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

1.       Opracowanie projektu graficznego na:

            - ulotkę informacyjno-rekrutacyjną w formacie A5,

- plakat informacyjno-rekrutacyjny w formacie A2

2.       Wydruk ulotki o następujących parametrach:

            - format: A5;

            - papier kreda błysk 150gr.;

            - kolor 4x4;

            - druk dwustronny;

            - sztuk 600.

3.       Wydruk plakatu o następujących parametrach:

            - format: A2;

            - papier kreda błysk 150gr.;

            - kolor 4x0;

            - druk jednostronny;

            - sztuk 200.

 

Termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert - cena    100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy

Wykonawca wykonana przedmiot zamówienia przy zachowaniu oznakowania zgodnego z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Projekty graficzne przedmiotu zamówienia podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez zamawiającego. Po akceptacji projektów graficznych wykonawca przekaże zamawiającemu do akceptacji próbne wydruki wszystkich drukowanych elementów.

Wykonawca dostarczy wykonane zadania 2 i 3 do Biura Projektu w Warszawie,
ul. Z. Nałkowskiej 11.

 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21-dniowym terminem płatności.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i rekrutacji do projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa
(decyduje data wpływu).

faksem na numer: 022 443 14 40

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: edmoch@um.warszawa.pl

 

 

Termin nadsyłania ofert: do dnia 11.10.2012 r. do godziny 16:00.

 

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie_ofertowe_plakaty.pdf, file size: 46.99 KB)
    Pobierz