Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące dot. opracowania ankiet i rekomendacji do ewaluacji oraz założeń programowych placówek wsparcia dziennego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 17 stycznia 2013 - 13:58, mskora

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania: Usługa polegająca na: 1. przygotowaniu ankiety ewaluacyjnej pracy placówek wsparcia dziennego działających na terenie dzielnic Praga Północ, Praga Południe i Targówek, w szczególności o charakterze opiekuńczej, specjalistycznej i realizowanej pracy podwórkowej, 2. rekomendacje służące do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego z ww. ankiet 3. opracowanie standardów programowych dla placówek wsparcia dziennego funkcjonujących zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) na terenie dzielnic Praga Północ, Praga Południe i Targówek, 4. opracowaniu programu szkoleń dla pracowników tych placówek, 5. opracowanie programu superwizji dla pracowników placówek wsparcia dziennego.


Do podstawowych zadań placówek wsparcia dziennego należy w szczególności:
- analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
- wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
- podniesienie świadomości w zakresie planowanie oraz funkcjonowania rodziny,
- pomoc w integracji rodziny,
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
- dążenie do reintegracji rodziny.

Ankieta powinna pozwolić na:
- ocenę w jakim stopniu placówki wsparcia dziennego na terenie wymienionych dzielnic realizują założone cele statutowe/regulaminowe,
- wskazanie zakresu potrzeb podnoszenia kompetencji pracowników placówek wsparcia dziennego,
- opracowanie standardów programowych w placówkach wsparcia dziennego,
- ocena współpracy z podmiotami zobowiązanymi do pomocy dziecku i rodzinie na terenie dzielnicy Praga Północ,
- wskazanie punktów styku pracy placówek wsparcia dziennego i podmiotów zobowiązanych do pomocy dziecku i rodzinie oraz wypracowanie rekomendacji ich współpracy.

 

Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców może wykonywać inną część zamówienia.
Oferta powinna być podpisana, zawierać wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji podobnych zadań, wykaz doświadczenia ekspertów realizujących zadanie, proponowaną cenę netto wraz z VAT za realizację całego przedmiotu zamówienia. W przypadku osób fizycznych, do zapytania ofertowego należy dołączyć CV.

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie dotyczące pkt. 1-2 do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy
Zamówienie dotyczące pkt. 2-5 po zrealizowaniu pkt 1 i 2 nie później niż do 30 kwietnia 2013 r.

Kryterium oceny ofert:

- cena 60% (oferta najniższa cenowo otrzyma 60 pkt.)
- doświadczenie wykonawcy 40% (maksymalnie 40 pkt.)

Oceniając doświadczenie oferenta będziemy brali pod uwagę:
 Doświadczenie w realizacji badań społecznych – 10 pkt
 Doświadczenie w opracowaniu programów superwizji – 10 pkt
 Doświadczenie w opracowywaniu programów szkoleń – 10 pkt
 Znajomość specyfiki pracy placówek wsparcia dziennego – 10 pkt

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.
Zamawiający we własnym zakresie dokona przeprowadzenia i analizy ankiet.
Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego
w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.
Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dopuszcza się zamówienia uzupełniające.

Ofertę prosimy przesłać do dnia 28 stycznia 2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres emroczko@um.warszawa.pl lub złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2 Warszawa

 

Załączniki

  1. 1.
    zapytanie ofertowe
    (plik: zap._ofertowe_ewaluacja-wydl_termin.pdf, file size: 56.5 KB)
    Pobierz