Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące ewaluacji projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 29 października 2014 - 12:11, kmirgos

W ramach projektu pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – decent Work – Poland


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Realizacja usługi polegającej na ewaluacji ex-post projektu pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – decent Work – Poland, współfinansowanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz zaprezentowaniu wyników ewaluacji podczas konferencji podsumowującej projekt. 

 

Celem projektu jest promocja godnej pracy i dialogu trójstronnego wśród pracowników Urzędu m.st. Warszawy przez wdrożenie 2 platform:

a) platformy współpracy trójstronnej – narzędzia dającego możliwość budowania porozumienia pomiędzy pracodawcą, związkami zawodowymi oraz partnerem społecznym (grupą docelową narzędzia są pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, którzy dzięki ww. platformie będą mogli wykorzystać wszelkie informacje dotyczące dialogu trójstronnego i społecznego);

b) platformy e-learningowej – narzędzia informatycznego dającego możliwości kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem nowoczesnych nośników wiedzy (zakładaną grupą docelową narzędzia było 50 pracowników Urzędu m.st. Warszawy).

 

Projekt realizowany jest od 01.01.2013 do 31.12.2014 roku przez m.st. Warszawę.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego.

 

Całkowita wartość projektu w latach 2013-2014: 254 882 EUR

 

1.1 Cel i zakres ewaluacji:

Celem ewaluacji ex-post jest analiza i ocena rzeczywistych efektów realizacji projektu poprzez zbadanie stopnia trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności i trwałości podjętych działań. 

 

1.2.  Zakres ewaluacji:

 

Ewaluacja projektu zostanie przeprowadzona wg poniższych kryteriów badawczych:

- trafność;

- efektywność;

- skuteczność;

- użyteczność;

- trwałość.

 

1.3. Pytania badawcze i obszary badań:

1. Czy i w jakim stopniu projekt odpowiadał na zidentyfikowane potrzeby?

2. Czy i w jakim stopniu założone cele zostały osiągnięte?

3. W jakim stopniu zostały zrealizowane wskaźniki projektu?

4. Czy i w jakim stopniu zadania zrealizowane w projekcie były spójne z założonymi celami  projektu?

5. Czy wypracowane rozwiązania są zgodne z potrzebami grup docelowych?

6. Czy i w jakim stopniu możliwe jest funkcjonowanie wypracowanych rozwiązań po zakończeniu finansowania projektu?

7. Czy sposób zarządzania projektem gwarantował jego skuteczną i efektywną realizację?

8. Czy sposób współpracy między podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu zapewniał jego skuteczne i efektywne wdrażanie (podczas oceny należy wziąć pod uwagę m.in. podział obowiązków między zaangażowane podmioty, komunikację między tymi podmiotami, przepływ informacji)?

9. W jakim stopniu procedury obowiązujące w podmiocie realizującym projekt miały wpływ na skuteczną i efektywną realizację projektu?

 

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Lista przedstawionych pytań badawczych ma charakter otwarty. 

W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę lub/i Zamawiającego zatwierdzonych wcześniej przez Zamawiającego.

 

1.4. Sposób realizacji badania

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

analizę danych zastanych;

indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami kadry zaangażowanej w realizację projektu, w tym kadry zarządzającej projektem oraz specjalistów ds. merytorycznych;

indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami grupy docelowej;

 

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2.1 Raporty

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego. 

 

2.1.1. Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej (wyłonionej spośród osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem, specjalistów ds. merytorycznych oraz grupy docelowej) oraz sposobu doboru próby badawczej.

 

2.1.2. Raport ewaluacyjny będzie składał się z następujących elementów:

 

opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania);

kryteria oceny i pytania badawcze;

opis zastosowanej metodologii badawczej;

opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;

opis wyników badania ewaluacyjnego;

wnioski i rekomendacje dotyczące przyszłych działań w tym zakresie.  

 

2.1.3. Do raportów wykonawca dołączy materiał badawczy w formie załączników. 

 

2.1.4. Zamawiający posiada ewaluację ex-ante projektu. Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania wyników ewaluacji ex-ante podczas realizacji ewaluacji ex-post.

 

2.2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu ewaluacyjnego i dostarczenia 

go Zamawiającemu w terminie do 1 grudnia 2014 r. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania ostatecznej wersji raportu ewaluacyjnego do dnia 8 grudnia 2014 r.

2.3. Wykonawca przedstawi wyniki badania ewaluacyjnego podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w Warszawie dniu 10.12.2014 r. W tym celu Wykonawca przygotuje prezentację wyników ewaluacji w wersji elektronicznej w edytorze MS Power Point. Prezentacja będzie podlegała akceptacji Zamawiającego. 

 

2.4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ostateczną wersję raportu z ewaluacji i raportu metodologicznego w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD do miejsca, na terenie m. st. Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego.

2.5. Wszystkie dokumenty związane z raportami zostaną przygotowane z języku polskim oraz 

w języku angielskim.

 

2.6. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację do przeprowadzenia ewaluacji. 

 

2.7. Wykonawca będzie realizował badanie ewaluacyjne w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

 

2.8. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do raportu metodologicznego i raportu końcowego, które Wykonawca uwzględni w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO : nie dotyczy

 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

4.1 Cena: 70 % (maksymalnie 70 pkt).

4.2. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w szczególności z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wykonanych 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie: 30 % (maksymalnie 30 pkt). Punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium zostaną przyznane wg poniższej skali:

a) liczba zrealizowanych ewaluacji w przedziale od 10 do 15 – 10 punktów;

b) liczba zrealizowanych ewaluacji w przedziale od 16 do 21 – 20 punktów;

c) liczba zrealizowanych ewaluacji: 22 i więcej – 30 punktów.

 

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2014 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Ofertę należy: 

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie – kgryglewski@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia   03.11.2014 r. do godz. 12.00.

 

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

 

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

 

c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

 

d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie 

z Wytycznymi do tych funduszy. 

 

e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: zapytanie_ofertowe_ewaluacja_29_10_2014.pdf, file size: 377.37 KB)
    Pobierz