Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy funkcjonalnej budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 3 listopada 2017 - 13:04, ewrzosek

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:                                                               .

1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy funkcjonalnej możliwości wykorzystania istniejącego budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie dla realizacji w nim następujących funkcji wariantowych:
I)  Budynek w części do 40% zajmowanej powierzchni wykorzystywany na żłobek a w pozostałej części na Filię Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej zapewnia wolny dostęp dla różnych grup pokoleniowych dzięki czemu możliwe jest integrowanie się lokalnych społeczności, w tym świadczy funkcję domu dziennego pobytu (DDP). Do domu dziennego pobytu kierowane są osoby z Ośrodka Pomocy Społecznej. Domy dziennego pobytu to ośrodki wsparcia przeznaczone dla osób starszych (kobiet i mężczyzn). Zapewniają one kilkugodzinną opiekę, w tym posiłki, a także organizują zajęcia m.in. ruchowe, artystyczne, edukacyjne. DDP ma zapewnić niezbędne  warunki dla czasowego pobytu, wyżywienia, aktywizacji (w tym rehabilitacji ruchowej), warunki do spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, towarzyskim. W DDP należy uwzględnić salę klubowo-telewizyjną, gabinet pielęgniarski, gabinet rehabilitacyjny, zaplecze kuchenne, stołówkę, zaplecze socjalno-biurowe dla pracowników. Więcej informacji na temat placówek typu domy dziennego pobytu pod adresem: https://senioralna.um.warszawa.pl/domydziennego-pobytu.W ramach zaspokajania potrzeb integracyjnych różnych grup pokoleniowych i aktywizacji     lokalnej społeczności w budynku należy przewidzieć, pracownie pracy twórczej, salę    warsztatową (pracownię dla majsterkowiczów), pracownię komputerową, klubo-kawiarnię. 

II) Budynek w części do 40% zajmowanej powierzchni wykorzystywany na żłobek, w części na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu dom dziecka dla 14 dzieci oraz w części na dom dziennego pobytu dla seniorów.

III) Budynek rozbudowany maksymalnie jak dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i zlokalizowane w nim byłyby funkcje żłobka (na powierzchni do 40%), placówki opiekuńczo-wychowawczej typu dom dziecka dla 14 dzieci, placówki aktywizowania i integrowania międzypokoleniowego lokalnej społeczności jako filii Centrum Aktywności Międzypokoleniowej zapewniającej jednocześnie świadczenie usług dla seniorów w zakresie jaki jest wymagany w placówce dom dziennego pobytu.
1.2 Analiza powinna wykazać jak aktualna powierzchnia zabudowy i kubatura budynku pozwala na realizację poszczególnych funkcji wariantowych w ramach przebudowy tj jaki byłby zakres tej przebudowy oraz uzyskane powierzchnie użytkowe na poszczególnych  kondygnacjach przypisane do poszczególnych funkcji. W wariancie z rozbudową   budynku (pkt 1.1.III) należy przedstawić jak zagospodarowane byłyby poszczególne kondygnacje i przypisać funkcje do poszczególnych powierzchni i pomieszczeń.
1.3 Analiza powinna zawierać część opisową i rysunkową dla każdego z wariantów oraz wnioski w zakresie optymalizacji wykorzystania istniejącej substancji przy przebudowie budynku lub przebudowie i możliwej rozbudowie ze wskazaniem optymalnego możliwego zakresu rozbudowy. W części rysunkowej należy uwzględnić rzuty poszczególnych kondygnacji z przedstawieniem zagospodarowania dedykowanego dla poszczególnego wariantu i funkcji w tym wariancie uwzględnionych. Należy również przedstawić zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku przy uwzględnieniu przebudowy i rozbudowy budynku zapewniające możliwość rekreacji.
1.4 W części opisowej dla każdego z analizowanych wariantów należy określić orientacyjny wskaźnikowy koszt realizacji przedsięwzięcia (dokumentacji, robót budowlanych, pierwszego wyposażenia). 
1.5 Analiza powinna zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF oraz w wersji papierowej opisy i rysunki w kolorze.
1.6 Analiza poszczególnych wariantów uwzględniać powinna wymogi ustawowe (m.in.powierzchni, wyposażenia itp.) oraz dotyczące prowadzenia poszczególnych jednostek (np. żłobki, DDP, domy dziecka).
1.7 Analiza powinna zawierać opis mocnych i słabych stron poszczególnych rozwiązań, rekomendacje dotyczące poszczególnych wariantów.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. W czasie prac nad opracowaniem wymagane jest odbycie co najmniej dwóch spotkań o charakterze konsultacyjnym z przedstawicielami Zamawiającego, służących omówieniu różnych wariantów rozwiązań i wyborowi optymalnego wariantu.
2.2. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją budynku, która jest w dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający umożliwi wizję lokalną w terminie wzajemnie uzgodnionym.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przy realizacji zamówienia powinny być zaangażowane osoby z uprawnieniami projektowymi, przy czym co najmniej jedna z nich musi posiadać doświadczenie w projektowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych, żłobków lub domów dziennego pobytu dla seniorów.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna tych Wykonawców, którzy wykażą, że:
3.1. w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej 2 usługi, polegające na zaprojektowaniu placówek    opiekuńczo-wychowawczych, żłobka lub domów dziennego pobytu dla seniorów . Zamawiający dopuszcza również wykazanie zrealizowanych projektów w zakresie przebudowy / rozbudowy / (modernizacji) placówek opiekuńczo-wychowawczych, żłobków lub domów dziennego pobytu dla seniorów. Informacje potwierdzające spełnienie w/w warunku należy zamieścić w Tabeli nr 1  Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
3.2. dysponują zespołem co najmniej 2 osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zamówienia, w którym każda osoba posiada wykształcenie wyższe techniczne i uprawnienia do projektowania, a co najmniej jedna z tych osób posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej, co najmniej jedna z tych osób posiada doświadczenie zawodowe, polegające na udziale w projektowaniu co najmniej jednego obiektu typu dom dziennego pobytu dla seniorów, żłobek, placówka opiekuńczo-wychowawcza, lub uczestniczyła w pracach projektowych związanych z przebudową / rozbudową (modernizacją) co najmniej jednej z ww. placówek. Informacje potwierdzające spełnienie ww. warunku oraz informacje wskazujące na „doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zamówienia” należy zamieścić w Tabeli nr 2 Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
   4.1 Cena: 60%. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla
        całości zamówienia. Wykonawca zaproponuje jedną cenę za całość zadania i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
                      najniższa cena ofertowa brutto
       Cena = ---------------------------------------------- x 60 pkt
                      Cena brutto oferty badanej
       Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1% = 1 pkt
   4.2 Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zamówienia: 40%.
Na potwierdzenie spełnienia ww. kryterium należy przedstawić doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zamówienia, wykazanych w Tabeli nr 2 Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w zakresie projektowania obiektów typu placówka opiekuńczo-wychowawcza, żłobek lub DDP. Informacje na temat spełnienia przedmiotowego kryterium należy przedstawić w Tabeli nr 2 Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca otrzyma 10 pkt. za każdy wskazany projekt obiektu typu placówka opiekuńczo-wychowawcza lub żłobek lub DDP, który będzie inny niż ten wykazany na potwierdzenie spełnienia warunku przystąpienia do zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. 3.2.  Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40 pkt.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: nie później niż do 15 grudnia 2017 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: tlisowski@um.warszawa.pl do dnia 10.11.2017 r. do godz. 14.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia:
Po zrealizowaniu zamówienia należy złożyć rachunek/fakturę nie później niż do dnia 18.12.2017r w Biurze, zgodnie z Umową/zamówieniem.Płatność rachunku/faktury nastąpi do dnia 29.12.2017r.
c.Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczonelogotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu SystemuIdentyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
e.Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
f.Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.
g.Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.
h.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
i.Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania zamówień uzupełniających w wysokości 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
j.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

8. UWAGI
Informacje o istniejącym obiekcie na podstawie Projektu Architektonicznego z 1962 r.:
8.1. Powierzchnia zabudowy - 1388 m2;
8.2. Powierzchnia ogólna (Pb) - 2742 m2;
8.3. Powierzchnia użytkowa - 2296 m2;
8.4. Kubatura wg. PN-53/B-02360 - 8777 m3;
8.5. Rodzaj konstrukcji – tradycyjny;
8.6. Układ ścian nośnych – podłużny;
8.7. Ilość i rozpiętość traktów 5,4; 8,10; 6,60; 2,70;
8.8. Wymiary budynku 43,76 x 21,98   26,78 x 16,58;
8.9. Konstrukcja stropów: DZ3, DZ4, DZ5;
8.10. Konstrukcja ścian nośnych : piwnic – bl. muranowskie, parteru – zewn. kratówka, wewn. – bl. muranowskie;
8.11. Konstrukcja fundamentów – ławy ciągłe, żelbetowe i betonowe.
8.12. Obiekt składa się z części mieszkalnej (piwnice, parter, piętro) oraz z części jadalniano-gospodarczej (piwnice, parter).
Wykonawca analizy funkcjonalnej zobowiązany jest do zweryfikowania aktualności w/w danych z natury.

 

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 3121.41 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_zalacznik_nr_1.docx, file size: 19.16 KB)
  Pobierz