Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu graficznego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 27 października 2014 - 15:56, kmirgos

.


ZAPYTANIE OFERTOWE 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

1. Opracowanie projektu graficznego i wykonanie:

-  2 roll-up zawierających logotypy: Virtualna Warszawa (załącznik do niniejszego zapytania), Mayors Challenge (załącznik do niniejszego zapytania) oraz logotyp m.st. Warszawy pn. „Zakochaj się w Warszawie”. 

Projekt graficzny zgodny z katalogiem systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy do pobrania na stronie:

http://herb.um.warszawa.pl/?utm_source=um.warszawa.pl&utm_medium=redirec...

2. Parametry techniczne: 

- rozmiar 85 cm x 200 cm

- konstrukcja wykonana z aluminium 

- torba transportowa z paskiem naramiennym

- mechanizm napinający

- składany maszt aluminiowy

3. Dostawa 2 roll-up na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

Wymagania techniczne i technologiczne wykonania oznakowania

1. Nadruk na roll-up jednostronny, kolorowy (4+0).

2. Nadruk winien być odporny na zmienne warunki atmosferyczne (nie może pękać i zmieniać barwy).

3. Wykonane i dostarczone przez Wykonawcę roll-up nie mogą różnić się od wcześniej opracowanego i przekazanego projektu graficznego.

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA: nie dotyczy

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO: nie dotyczy 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

cena: 100 %

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 

1 etap - wykonanie projektu i przedstawienie wzoru do akceptacji drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy/Zamówienia 

2 etap – produkcja i dostarczenie przedmiotu zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres w terminie 7 dni od dnia akceptacji projektu

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy:

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo 

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.dnowinska@um.warszawa.pl do  dnia 31.10.2014r.  do  godz. 14:00.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / Zamówieniem.

c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

8. UWAGI: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Załączniki

 1. 1.
  Załącznik Nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty.doc, file size: 43 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 631.66 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Logotyp 1
  (plik: mayors_challenge_logotyp.jpg, file size: 56.57 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Logotyp 2
  (plik: virtualna_warszawa_logotyp.jpg, file size: 52.19 KB)
  Pobierz