Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu graficznego i wydruku plakatów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 19 września 2013 - 12:46, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

- opracowaniu autorskiego projektu graficznego plakatu zawierającego informacje o projekcie „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i skierowanym do kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie Warszawy i objętych wsparciem ośrodka pomocowego,

 

- wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego 100 szt. plakatów o parametrach technicznych:  

 

·         format A3

·         nakład 100 szt. plakatów oraz 1 egz. plakatu w postaci prototypu

·         gramatura 150 g

·         offset

·         druk 4+0

·         orientacja pionowa

Zgodnie z zapisami ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego

Termin realizacji zamówienia: 

1 etap- wykonanie i przekazanie do akceptacji propozycji zawierającej autorski projekt graficzny plakatu;

2 etap- wykonanie i przekazanie do akceptacji jednego egzemplarza prototypu plakatu;

3 etap- ostateczne wydrukowanie i dostarczenie pełnego nakładu 100 szt. plakatów  – do 15.10..2013r.

 

Kryterium oceny ofert:

-  100% cena,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów .

Oferta powinna zawierać cenę brutto za całość zamówienia, obejmującą opracowanie autorskiego projektu graficznego plakatu, wydrukowanie i dostarczenie pełnego nakładu 100 szt. plakatów na adres wskazany przez Zamawiającego w obrębie administracyjnym m.st. Warszawy.

Inne istotne warunki zamówienia:

a)       W I etapie Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu propozycję zawierającą autorski projekt graficzny plakatu.

b)       W II etapie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i dostarczenia na wskazany przez Zamawiającego adres w obrębie administracyjnym m.st. Warszawy jednego egzemplarza prototypu plakatu.

c)       Do dnia 15.10.2013r. Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania i dostarczenia na wskazany przez Zamawiającego adres w obrębie administracyjnym m.st. Warszawy pełnego nakładu 100 szt. plakatów.

d)       Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania odpowiedniej kolorystyki oraz opatrzenia przedmiotu zamówienia w informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, hasło „Człowiek najlepsza inwestycja”, a także wskazane przez Zamawiającego logotypy:  logotyp m.st. Warszawy, logotyp Partnera projektu – Jobbtorg Sztokholm, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.

Dopuszcza się zmianę terminu okresu realizacji zamówienia.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ofertę prosimy przesłać:

faxem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl albo złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, pokój nr 7  do dnia 24.09.2013 r. do godziny 12.00

 

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: skmbt_c284e13091912400.pdf, file size: 677.25 KB)
    Pobierz