Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu graficznego i wykonania kalendarzy książkowych na 2018 r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 27 października 2017 - 9:20, ewrzosek

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1 Opracowanie projektu graficznego na:
a) Kalendarz książkowy na 2018 r. w formacie A5,
b) Wkładkę do kalendarza (od 6 do 8 stron) zawierającą dane teleadresowe jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wykaz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej zostanie przekazany przez Zamawiającego.

1.2 Wykonanie 135 szt. kalendarzy o następujących parametrach:
a) format: A5,
b) twarda oprawa,
c) metalowe okucia narożników,
d) max. 4 rodzaje okładek materiałowych wykonanych ręcznie z jednolitych lub różnobarwnych (w kolorach stonowanych z ewentualnym delikatnym wzorem) tkanin bawełnianych,
e) min. 45 ale nie więcej niż 55 kalendarzy spersonalizowanych (personalizacja na okładce kalendarza zawierająca imię i nazwisko na podstawie listy przekazanej przez Zamawiającego),
f) każda z okładek zostanie oznakowana znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie” – umieszczonym na gładkim tle w kolorze białym lub czarnym – w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego (kolorystyka i zasady stosowania zgodnie z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy dostępnym na stronie http://symbole.um.warszawa.pl/system-identyfikacji-wizualnej-mst-warszawy ),
g) wkładka do kalendarza zawierająca dane teleadresowe jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – od 6 do 8 stron według projektu ustalonego z Zamawiającym,
h) układ: 1 dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie,
i) papier: chamois,
j) kapitałka i wstążkowa zakładka, zakończona ozdobną zawieszką,
k) registry,
l) część informacyjna (zawierająca min. następujące elementy: kalendarium PL, D, GB, alfabetyczny skorowidz teleadresowy; plan roku 2019; skrócony kalendarz na 2017, 2018, 2019; numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce; numery kierunkowe międzynarodowych połączeń telefonicznych, mapy).

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

1. Przygotowane przez Wykonawcę projekty graficzne, o których mowa w pkt 1.1, będą podlegać akceptacji Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru liczby rodzajów okładek, o których mowa w pkt. 1.2 lit. d – liczba kalendarzy w wybranych wersjach okładek zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
3. Projekt graficzny kalendarza musi uwzględniać  co najmniej 2 rodzaje personalizacji, o której mowa w pkt 1.2 lit e, oraz co najmniej 3 rodzaje ozdobnej zawieszki, o której mowa w pkt 1.2 lit. j.
4. Po akceptacji przez Zamawiającego projektów graficznych, o których mowa w pkt 1.1, Wykonawca dostarczy spersonalizowane kalendarze, o których mowa w pkt. 1.2 lit. e do dnia 8 grudnia 2017 r. Pozostałe kalendarze Wykonawca dostarczy do dnia 15 grudnia 2017 r.
5. Wszystkie kalendarze Wykonawca dostarczy w godzinach 8:00 – 16:00 do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa oraz wniesie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3.   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 30 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu ponad 30 % osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w innych państwach.

4.  KRYTERIA OCENY OFERTY:

- cena: 50% (max. 50 pkt)
- projekt okładki oraz próbki materiałów 45% (max. 45 pkt)
- zawartość kalendarza – 5% (max. 5 pkt)  - Wykonawca może otrzymać 5 pkt pod warunkiem wykazania
w części informacyjnej, obok minimum wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt 1.2 lit. l, dodatkowego elementu: planu Warszawy.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : do 15 grudnia 2017 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki:
a. Projekt graficzny okładki wraz z dołączonymi min. 4 próbkami materiału dla każdej z okładek (w celu weryfikacji struktur i odcienia tkanin), min. 2 próbkami materiału dla każdego z proponowanych rodzajów personalizacji oraz min. 1 próbką materiału/tworzywa, dla każdego z proponowanych rodzajów zawieszki do zakładki wstążkowej.
b. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2017 r. w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, pok. nr 107 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa do dnia 6 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu do Biura Pomocy i Projektów Społecznych).

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy do dnia 19 grudnia 2017 r. rachunek/fakturę do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową/Zamówieniem. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 29 grudnia 2017 r.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z wytycznymi do tych funduszy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
f. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
g. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

8. UWAGI: nie dotyczy

 

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_kalendarze_2018.pdf, file size: 1855.25 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx, file size: 32.65 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  oświadczenie wykonawcy
  (plik: zalacznik_nr_2_oswiadczenie_wykonawcy.docx, file size: 17.33 KB)
  Pobierz