Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kalulacji uzasadnionej merytorycznie wielkości zużycia miału węglowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 18 kwietnia 2016 - 13:36, pzygadlo

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kalulacji uzasadnionej merytorycznie wielkości zużycia miału węglowego


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kalkulacji uzasadnionej merytorycznie  wielkości zużycia miału węglowego w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. (z podziałem na miesiące) w budynku znajdującym się przy ulicy Skaryszewskiej 19 w Warszawie, pełniącym funkcję  noclegowni dla osób bezdomnych prowadzonej przez Stowarzyszenie Monar przy wsparciu ze środków z budżetu m.st. Warszawy.
2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przy wykonaniu kalkulacji należy uwzględnić wielkość powierzchni użytkowej obiektu,  stan techniczny obiektu (w szczególności zakres ocieplenia ścian budynku, rodzaj, stan techniczny i ilość okien znajdujących się w budynku, parametry techniczne i stan instalacji grzewczej), charakter prowadzonej tam działalności oraz warunki meteorologiczne w Warszawie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. czyli w okresie którego ma dotyczyć kalkulacja.
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
    Kalkulacja powinna być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia do sporządzenia świadectw energetycznych lub podobne w przedmiotowym zakresie.   
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena:  100 %
5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 21 dni od dnia podpisania umowy
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy bezdomnosc@um.warszawa.pl do dnia 22 kwietnia 2016 r.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty
f. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty
  (plik: zapytanieofertowe.pdf, file size: 822.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zapytanieofertowezalacznik_nr_1.docx, file size: 28.56 KB)
  Pobierz