Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 30 czerwca 2014 - 11:40, kmirgos

W ramach projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla maksymalnie 21 uczestniczek projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” - zakończonego teoretycznym i praktycznym egzaminem państwowym.
Program kursu powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby uczestniczki dołączyły do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestniczek kierowanych na kurs przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestniczek kierowanych na szkolenie lub odstąpienia od oferty.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.    Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych i realizacji kursu prawa jazdy kat. B zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Powiadomienia uczestniczek o dostępnych terminach i lokalizacjach kursu oraz przyjmowania indywidualnych zapisów od uczestniczek.  
3.    Prowadzenia dokumentacji zajęć (listy obecności na zajęciach, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, dzienniki zajęć - oznaczone logotypem EFS
i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz przekazania Zamawiającemu po zakończeniu kursu pełnej dokumentacji kursu wraz z wynikami egzaminu państwowego.
4.    Zapewnienia co najmniej dwóch lokalizacji kursu na terenie m.st. Warszawy, w tym co najmniej jednej lokalizacji na obszarze Warszawy lewobrzeżnej i co najmniej jednej na obszarze Warszawy prawobrzeżnej.
5.    Umożliwienia uczestniczkom realizacji kursu w indywidualnych i dogodnych dla nich terminach, w związku z udziałem uczestniczek w innych szkoleniach w ramach ww. projektu oraz w związku z posiadanym przez uczestniczki statusem samotnych matek. Kurs wraz z egzaminami państwowymi, w tym ewentualnymi egzaminami poprawkowymi, nie może zakończyć się później niż  dnia 15 października 2014r.
6.    Ubezpieczenia uczestniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7.    Zapewnienia uczestniczkom badań lekarskich uprawniających uczestniczki do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. B.
8.    Zapewnienia uczestniczkom materiałów dydaktycznych niezbędnych do zdania egzaminu teoretycznego (ksiązka/skrypt i płyta CD), zawierających pełny program kursu wraz z przykładowymi testami.
9.    Zorganizowania i umożliwienia uczestniczkom przystąpienie do państwowego zewnętrznego egzaminu teoretycznego (WORD) i maksymalnie dwóch egzaminów poprawkowych oraz  do państwowego zewnętrznego egzaminu praktycznego (WORD) i maksymalnie dwóch egzaminów poprawkowych kończących kurs zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.    W przypadku zajęć trwających jednorazowo dłużej niż 2 (słownie: dwie) godziny zegarowe, Wykonawca zapewni co najmniej 1 (słownie: jedną) 15-minutową przerwę, która zostanie wliczona w czas pracy oraz zapewni bezpłatny i nieograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych i serwis kawowy (serwis kawowy jest opcjonalny w przypadku dołączenia uczestniczki do istniejącej/tworzącej się grupy – jeśli został przewidziany).
11.    Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale, w których odbywają się zajęcia.

Istotne warunki udziału w postępowaniu:
1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1)    Posiadane przez Oferenta doświadczenie w realizacji 600 godzin kursu prawa jazdy kat. B w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty (warunek konieczny do złożenia oferty), posiadane przez Oferenta doświadczenie w realizacji kursu prawa jazdy kat. B dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem oferty (usługi rożne od wykazanych w zakresie posiadanego doświadczenia w realizacji 600 godzin kursu prawa jazdy kat. B w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty) i posiadane zaplecze techniczne niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 1),
2)    Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 2),
3)    Oferowana cena netto/brutto za kurs (załącznik nr 3),
4)    Oferowane lokalizacje kursu (załącznik nr 4),
5)    Dodatkowe załączniki:
- dowody na należyte wykonanie wszystkich usług wykazanych w Załączniku nr 1,
- oświadczenia trenerów o oddaniu do dyspozycji Oferenta swojej wiedzy i doświadczenia na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia w przypadku uzyskania zamówienia przez Oferenta – podpisane własnoręcznie przez trenerów,
- certyfikaty i uprawnienia trenerów,
- dokument rejestrowy Oferenta, aktualnie wygenerowany z rejestru: KRS lub CEIDG,
- na potwierdzenie posiadania przez Oferenta uprawnień do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców - wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013r., poz. 31).
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
Kryteria oceny Ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.    Cena - 60%
Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. liczbę pkt w kryterium)/badana cena.
2.    Posiadane przez Oferenta doświadczenie w realizacji kursu prawa jazdy kat. B dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem oferty - 40%

Ocena kwalifikacji następuje na podstawie liczby przeprowadzonych w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem oferty kursów prawa jazdy kat. B dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo:
    przeprowadzenie co najmniej 10 kursów– 10 punktów.
    przeprowadzenie co najmniej 6 kursów– 6 punktów.
    przeprowadzenie co najmniej 3 kursów– 3 punkty.
Łączna liczba punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium, tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.
Termin realizacji zamówienia
Kurs wraz z przeprowadzeniem egzaminów państwowych, w tym ewentualnych egzaminów poprawkowych, nie może zakończyć się później niż dnia 15 października 2014r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Uwagi:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.
Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
W celu zawarcia umowy Wykonawca stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Ofertę zgodną z załącznikami 1-4 do Zapytania ofertowego, prosimy przesłać:
pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej, w formacie PDF lub JPG) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl do dnia 04.07.2014 r. do godziny 14.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_prawo_jazdy.pdf, file size: 315.43 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik Nr 1-4
  (plik: zalacznik_nr_1-4.doc, file size: 130 KB)
  Pobierz