Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie kontroli stanu technicznego sprzętu komputerowego.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 10 listopada 2015 - 15:36, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie kontroli stanu technicznego sprzętu komputerowego w ramach projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”.

 

Kontrola stanu technicznego sprzętu komputerowego będzie polegała na:

a) kontakcie telefonicznym lub e-mailowym z uczestnikami projektu w celu omówienia kontroli stanu technicznego sprzętu komputerowego;

b) przygotowaniu niezbędnej dokumentacji w celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego sprzętu komputerowego;

c) wizycie w miejscu zamieszkania uczestników projektu w celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego sprzętu komputerowego;

d) sprawdzeniu stanu fizycznego komputera;

e) sprawdzeniu czy komputer jest odpowiednio oznakowany (czy posiada naklejki: numer fabryczny, numer inwentarzowy, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków UE);

f) sprawdzeniu zgodności numerów: seryjnego i inwentarzowego z protokołem;

g) uruchomieniu komputera i sprawdzeniu czy działa poprawnie;

h) wypełnieniu protokołu z kontroli;

i) złożeniu na protokole z kontroli podpisów członków Zespołu kontrolującego oraz uczestnika projektu lub osobowy upoważnionej. 

 

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Kontrola sprzętu komputerowego odbywać się będzie na zasadach i wytycznych określonych przez Zamawiającego, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do realizacji kontroli;

2) Kontrola sprzętu komputerowego odbywać się będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu, na terenie m.st. Warszawy;

3) Kontakt z uczestnikami projektu w celu umówienia terminu kontroli stanu technicznego sprzętu komputerowego oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji odbywać się będzie w siedzibie  i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

4) Realizacja zadania planowana będzie codziennie od poniedziałku do piątku, w systemie dwuzmianowym (rano lub po południu) w godz. 8.00 – 19.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

5) Przewidywana łączna liczba kontroli do przeprowadzenia przez 1 osobę – minimum 100;

6) Kontroli sprzętu komputerowego dokonywać będzie Zespół kontrolujący składający się z dwóch osób;

7) Wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia terminów kontroli na podstawie przekazanych informacji  od Zamawiającego;  

8) Prawidłowa kontrola sprzętu komputerowego, oznaczać będzie: ustalenie terminu i przeprowadzenie kontroli, wypełnienie wszystkich pól protokołu, podpisanie protokołu przez członków Zespołu kontrolującego, uzyskanie na protokole z kontroli podpisu uczestnika projektu lub upoważnionej osoby, zwrot protokołu Zamawiającemu;

9) W przypadku braku przeprowadzenia kontroli w pełnym wymiarze, tj. zgodnie z pkt. 8 lub z powodu nieobecności uczestnika projektu w umówionym terminie, kontrola nie zostanie uznana za przeprowadzoną. Wykonawca będzie zobowiązany do powtórzenia kontroli;

10) Wykonawca zobowiązany będzie do rozliczenia się (zwrot protokołów z kontroli) z Zamawiającym

z przeprowadzonych kontroli, w dniu kontroli lub w następnym dniu roboczym;

11) Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania aktywnego numeru telefonu komórkowego, dostępnego 

w czasie przeprowadzania kontroli sprzętu komputerowego;

12) Wykonawca zobowiązany będzie do stałego kontaktu z Zamawiającym w czasie przeprowadzania kontroli sprzętu komputerowego;

13) Wykonawca zobowiązany będzie do dystrybucji materiałów informacyjnych dotyczących projektu 

w miejscach zamieszkania uczestników projektu.

14) Cena zawarta w ofercie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym takie koszty jak: koszt przejazdu/transportu, koszt połączeń telefonicznych, koszt ubezpieczenia OC;

15) Zamawiający nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. Wykonawca powinien taką ochronę zapewnić we własnym zakresie. 

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Do udziału w postępowaniu uprawnione są jedynie osoby, które posiadają:

1) wykształcenie minimum średnie; 

2) doświadczenie zawodowe lub w wolontariacie;

3) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne.

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

a) Cena - 70 % (maksymalnie 70 punktów) - wykonawca jest zobowiązany przedstawić ofertę cenową zawierającą łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia;

 

b) Wymagania pożądane - 10% (maksymalnie 10 punktów), w tym:

- Wykształcenie wyższe: 10 pkt.   

 

c) Rozmowa kwalifikacyjna – 20% (maksymalnie 20 punktów).

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane dodatkowe wymagania takie jak:

1) umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja i koordynacja pracy;

2) komunikatywność;

3) dyspozycyjność w okresie realizacji zadania;

4) znajomość topografii miasta.

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 20.11.2015 do 18.12.2015 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Oferta powinna zawierać odręcznie podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z wymaganymi dokumentami:

a. odręcznie podpisane CV osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.);

b. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

c. kopie dokumentów potwierdzających wymagane i/lub pożądane wykształcenie;

 

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie m.czerwinska@um.warszawa.pl do dnia 16 listopada 2015 do godz. 14.00 

Załączniki

 1. 1.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania.doc, file size: 44.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: image.pdf, file size: 791.68 KB)
  Pobierz