Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostarczenia materiałów konferencyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 12 listopada 2013 - 9:37, kmirgos

W ramach projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”


 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych w postaci zakładki do książki, wg poniższej specyfikacji:

 

 1. kształt: strzałka
 2. wymiary: ok. 4 cm X 19 cm; ± 1, 5 cm
 3. grubość: min.  4 mm;
 4. grot strzałki ozdobiony frędzelkiem;
 5. haftowna (awers: wzór ozdobny, rewers: logotypy unijne oraz adres strony internetowej: www.projektfaber.pl);
 6. materiał: jednokolorowy, np. aksamit na flizelinie (w środku: sztywnik); obszyty overlockiem.
 7. szt. 100

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT :

 

1.       Cena - 70% (maksymalnie 70 pkt)

 

2.       Doświadczenie - 30% (30 pkt)

 

2.1         wykaz zamówień zrealizowanych w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, których przedmiotem było wykonanie zadań (haftowane materiały promocyjne) odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

 

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

2.       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

3.       Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Oferta powinna być podpisana.

5.       Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego
z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT.

6.       Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wniesie go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w godz. 8.00-16.00.

7.       Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych
w przedmiocie zapytania ofertowego.

8.       Umowa z Wykonawcą zostanie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

9.       Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zamówienia.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 21 listopada 2013 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wskazanego terminu w uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego, w tym w szczególności zmian wynikających z konieczności prawidłowej realizacji projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę na wzorze Formularza ofertowego prosimy przesłać do dnia 14 listopada 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres faber@um.warszawa.pl lub faxem na numer: 22 443 14 42.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_materialy_konferencyjne.pdf, file size: 670.61 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik
  (plik: zal_1_formularz_oferty.doc, file size: 150 KB)
  Pobierz