Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące udziału w realizacji projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 8 października 2012 - 11:40, ext.aplatek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie” - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).


Zadanie dotyczy udziału w realizacji projektu i polega na :


 1. Przyjmowaniu formularzy zgłoszeniowych osób niepełnosprawnych w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych i Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (BPiPS), sprawdzaniu ich pod względem formalnym oraz przesyłaniu pocztą elektroniczną do bazy danych w BPiPS,
 2. Sporządzeniu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, raportu zamknięcia przyjmowanych zgłoszeń od wnioskodawców,
 3. Przygotowywaniu harmonogramu prac Komisji Rekrutacyjnej (KR), udziale
  w posiedzeniach oraz sporządzeniu protokołu zatwierdzonych przez KR uczestników projektu,
 4. Przygotowaniu list uczestników oraz informacji zbiorczej zgodnie z decyzją KR,
 5. Współpracy z Wykonawcą projektu, Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji
  w zakresie dystrybucji sprzętu komputerowego,
 6. Udziale w procesie przygotowania umów z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa w projekcie.
 7. Przygotowaniu dla Komitetu Sterującego i Biura Pomocy i Projektów Społecznych, niezbędnych dokumentów dotyczących realizacji zadania
 8. Współpraca z Koordynatorem projektu, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych, Biurem Funduszy Europejskich Rozwoju Gospodarczego, Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji oraz bieżące  monitorowanie naboru i udziału w szkoleniach zakwalifikowanych uczestników projektu.

 

Do analizy przez Komisję Rekrutacyjną przedłożonych zostanie nie mniej niż 2000 formularzy zgłoszeniowych.

W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej zostanie stworzona lista osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie.

Do realizacji Zadania planuje się zaangażowanie osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie – od podpisania umowy do 13 grudnia2012 r.;

 

Planowana jest dwustopniowa procedura oceny złożonych ofert :

Etap I - ocena pod kątem zaproponowanej ceny,

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna,

 

Kryteria oceny ofert :

 

 1. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na podobnym stanowisku – 50%.
 2. Cena  - 50 %;

 

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Wymagania konieczne: 

- doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwa umyślne;

- dyspozycyjność w okresie realizacji zadania.

 

Wymagania pożądane:

- wykształcenie wyższe;

- znajomość wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.3 POIG;

- umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja i koordynacja pracy,

- znajomość środowiska osób niepełnosprawnych.

 

Oferta powinna zawierać wycenę brutto kwoty za wykonanie Zadania.

 

Do oferty należy dołączyć CV.

 

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego w przedmiocie Zapytania Ofertowego związanego z realizacją prac Komisji Rekrutacyjnej.

Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej będą odbywać się w Warszawie, w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę prosimy przesłać do:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych :

fax numer: +48224430798 lub pocztą elektroniczną na adres: j.wojcik@um.warszawa.pl
do dnia 09.10 2012 r. do godz. 12.00.

Załączniki

 1. 1.
  Pobierz