Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące usług prawnych w zakresie doradztwa prawnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 17 lutego 2014 - 15:28, kmirgos

W ramach realizacji projektu „CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work - Poland”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Realizacja usług prawnych w zakresie doradztwa prawnego w ramach realizacji  projektu „CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work - Poland” współfinansowanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Cel projektu: promowanie godnej pracy i dialogu trójstronnego między pracodawcą
i pracownikami m.st. Warszawy poprzez wdrożenie platform:

1.    Platformy e-learningowej – dającej możliwości kształcenia ustawicznego
z wykorzystaniem nowoczesnych nośników wiedzy.
2.    Platformy Współpracy – dającej możliwość budowania porozumienia pomiędzy pracodawcą, związkami zawodowymi oraz partnerem społecznym.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zapewni realizację usługi w zakresie  doradztwa prawnego  w wymiarze 76 godzin w ramach obsługi projektu „CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work - Poland” w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

1.    Weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją projektu z uwzględnieniem wymogów formalnych i merytorycznych, określonych w  dokumentach strategicznych i umowach bezpośrednich zawartych przez Zamawiającego z Innovation Norway .
2.    Wykonywanie analiz i przedstawianie opinii prawnych w zakresie zagadnień towarzyszących realizacji ww. projektu w szczególności:
a.    sporządzanie opinii prawnych,
b.    opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych i dokumentów dotyczących  rozwoju dialogu społecznego i trójstronnego zmieniających przepisy wewnętrzne w Urzędzie m.st. Warszawy,
c.    udział w spotkaniach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia wskazanych przez Zamawiającego.
3.    Wykonawca zobowiązany jest sporządzać i dostarczać Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia po przekazaniu przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia w wersji elektronicznej i papierowej opatrzonej właściwymi podpisami.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2014 r.
Miejsce realizacji zamówienia:
Wykonawca będzie realizował zamówienie w siedzibie Wykonawcy oraz w innych miejscach – w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Dotyczy to także osoby  zapewniającej  zastępstwo w czasie nieobecności Wykonawcy.

Kryterium oceny ofert:

1.    Cena brutto oferty – 80%  - max  80 punktów
            wykonawca jest zobowiązany przedstawić ofertę cenową zawierającą, cenę brutto za
            1 godzinę realizacji usługi i łączną wartość brutto za 76 godzin realizacji usługi.

2.    Doświadczenie w wykonywaniu usług doradztwa prawnego w  projektach finansowanych ze środków europejskich, w tym w szczególności z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 20%.
Wykonawca otrzyma punkty za każdy wskazany projekt  na rzecz którego świadczył usługę doradztwa prawnego – 1 projekt = 2 punkty (łącznie nie więcej niż 20 punktów).
Usługi podlegające ocenie punktowej nie mogą powielać się z usługami wskazanymi na rzecz oceny warunków przystąpienia do zapytania ofertowego.

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego
Wykonawca jest zobowiązany wykazać się doświadczeniem:

1. Wykonywał  lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie lub zamówienia   polegające na świadczeniu usług w zakresie:
    - doradztwa prawnego w co najmniej jednym projekcie współfinansowanym  ze środków europejskich,  
    - realizuje lub realizował doradztwo prawne jednostki lub jednostek sektora finansów publicznych przez co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie.
2. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca:
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, która:
wykonywała lub wykonuje zamówienie lub zamówienia polegające na świadczeniu usług
w zakresie:
    - doradztwa prawnego w  co najmniej jednym projekcie współfinansowanym
ze środków europejskich w szczególności projektu współfinansowanego
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,  
    - realizuje lub realizował obsługę prawną jednostki lub jednostek sektora finansów publicznych przez co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie,
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą do zapewnienia zastępstwa na czas nieobecności Wykonawcy. Osoba do zapewnienia zastępstwa
na czas nieobecności Wykonawcy powinna  posiadać taką samą wiedzę
i doświadczenie oraz  uprawnienia jak osoba przewidziana do realizacji zamówienia.

Termin i sposób składania ofert:
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz wykazem usług, osób, referencjami potwierdzającymi rzetelne i właściwe wykonanie usług i czytelnymi podpisami pod formularzem. Ofertę  należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać na adres e-mail: kgryglewski@um.warszawa.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2014 roku do godziny 9.00

Inne istotne warunki zamówienia:
1.    Zmawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy o wykonanie usługi dotyczącej doradztwa prawnego przekaże Wykonawcy niezbędną dokumentację projektową.
2.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.
3.    Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.
4.    Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej.
5.    Dopuszcza się zamówienie uzupełniające.
6.    Rozliczenie nastąpi za faktycznie przepracowane godziny

   Załączniki:
1.  Formularz stanowiący załącznik nr  1 do zapytania ofertowego.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skmbt_c284e14021716190.pdf, file size: 1316.39 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: skmbt_c284e14021716200.pdf, file size: 872.91 KB)
  Pobierz