Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi adaptacji i wydruku publikacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 2 grudnia 2013 - 11:52, kmirgos

W ramach projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"


 

W związku z realizacją projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984 i 1047), w związku z art. 6a niniejszej ustawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na adaptacji i wydruku publikacji, tj. programu szkolenia pt.: „Akademia Rzemiosł Artystycznych”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1.       Adaptację projektu graficznego publikacji zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

2.       Zmniejszenie objętości publikacji, tj. usunięcie części tekstu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

3.       Wydruk publikacji w nakładzie 200 egzemplarzy.

4.       Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w godz. 8.00-16.00.

 

Parametry publikacji:

 

 

Format

ok. 157 mm x 229mm

Liczba stron (materiał źródłowy)

68 stron, 157 mm x 229mm  

Liczba stron (materiał docelowy)

ok. 52 stron, 157 mm x 229mm

Oprawa

2 zszywki

Druk wnętrza

Druk czarnobiały na papierze offsetowym o gramaturze 120 g/m2,

Rodzaj papieru okładki

kreda 300 g błysk

Druk okładki

Druk czarnobiały

Uszlachetnienie okładki

Lakier UV / lakier offsetowy matowy

Nakład

200 szt.

 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT :

 

1.       Cena - 100% (maksymalnie 100 pkt)

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       Zamawiający przekaże Wykonawcy publikację w wersji elektronicznej do adaptacji.

2.       Warunkiem koniecznym złożenia oferty i udziału w postępowaniu jest wykazanie w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, co najmniej pięciu usług podobnych rodzajowo z przedmiotem zamówienia (tj. usług polegających na adaptacji i wydruku publikacji) zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami przekazanymi przez Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

4.       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

5.       Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

6.       Oferta powinna być podpisana.

7.       Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT.

8.       Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych
w przedmiocie zapytania ofertowego.

9.       Umowa z Wykonawcą zostanie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

10.    Publikacja nie posiada numeru ISBN.

11.    Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zamówienia.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 13 grudnia 2013 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wskazanego terminu w uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego, w tym w szczególności zmian wynikających z konieczności prawidłowej realizacji projektu „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę prosimy przesłać do dniagrudnia 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres faber@um.warszawa.pl lub faxem na numer: 22 443 14 42.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1190.21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zal_1_formularz_oferty.doc, file size: 148 KB)
  Pobierz