Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi druku e-podręcznika oraz dyplomów.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 20 listopada 2014 - 11:50, kmirgos

.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.            OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

a)            Wydruk publikacji o następujących parametrach:

•             format A4

•             okładka – karton, matowa, szyta lub szyto-klejona, wydruk offsetowy 

•             środek – wydruk offsetowy, dwustronny, kolorowy (4/4 CMYK), papier matowy 150-200 gr

•             sztuk 1000 –  120 stron + okładka

b)           Wydruk dyplomów

•             format A4

•             wydruk jednostronny offsetowy, kolorowy (4/4 CMYK), papier 250 -300 g ozdobny écru.

•             sztuk 1000

 

2.              WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

a.            Publikacja i dyplomy zostaną wydrukowane według dostarczonego przez Zamawiającego opracowania graficznego.

b.            Oferent posługuje się oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na edycję plików o rozszerzeniu: INDD. 

c.            Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty wyszczególnione w zapytaniu (drukowe wskazanej liczbie egzemplarzy i  dostarczenie publikacji i dyplomów pod wskazany w zapytaniu adres). 

d.            Oferent powinien wskazać ceny poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

e.            Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.

f.             Dopuszcza się wysyłkę publikacji i dyplomów pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.

g.            Wykonawca przekaże opracowaną i wydrukowaną publikację.

3.            WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

………………………………………………………………………………………………………………………

4.            KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

cena: 100 %

5.            TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  do 5 grudnia 2014 r.

6.            TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1.            Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.            Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.: 

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo 

-  wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie-  Lecha Uliasza luliasz@um.warszawa.pl  do  dnia 25 listopada 2014 r. do  godz. 12:00

 

7.            INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.            W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.            Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.            Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

d.            Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.            Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skmbt_c284e14112012470.pdf, file size: 617.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz
  (plik: skmbt_c284e14112012480.pdf, file size: 369.5 KB)
  Pobierz