Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia ewaluacji projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 26 marca 2015 - 9:35, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”.


     OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji projektu „Argos

– Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz zaprezentowaniu wyników ewaluacji podczas konferencji podsumowującej projekt.

 

 

 

1.1    Przedmiot zamówienia polega na:

 

1.1.1     Realizacji badania ewaluacyjnego, tj.:

 

a)       przygotowaniu raportu metodologicznego do ewaluacji;

 

b)       przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego;

 

c)       przygotowaniu raportu ewaluacyjnego.

 

1.1.2  Prezentacji wyników badania, tj.:

 

a)       przygotowaniu prezentacji multimedialnej zawierającej najważniejsze dane oraz informacje na temat badania ewaluacyjnego;

 

b)       prezentacji wyników badania podczas konferencji na temat projektu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

1.2    Opis projektu będącego przedmiotem ewaluacji

 

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży uczącej się oraz zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu oraz użyczenie sprzętu komputerowego.

 

Cele szczegółowe projektu:

 

Zapewnienie 1000 gospodarstwom domowym dostępu do Internetu, wraz ze sprzętem komputerowym;

Uruchomienie w 30 e-pracowniach warszawskich 150 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu;

Przeszkolenie 1000 Uczestników projektu z zakresu obsługi sprzętu komputerowego, oprogramowania i Internetu.

Produktem projektu jest 1150 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

 

 

 

1.3    Opis przedmiotu ewaluacji

 

Celem ewaluacji jest przeprowadzenie analizy i ocena rzeczywistych efektów zrealizowanego projektu, według następujących kryteriów ewaluacyjnych: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość.

 

Analiza i ocena rzeczywistych efektów dotyczyć będzie następujących obszarów:

 

a)       wsparcie udzielone uczestnikom projektu;

 

b)       funkcjonowanie e-pracowni warszawskich, powstałych w ramach projektu;

 

c)       wdrażanie przez Miasto Stołeczne Warszawa projektu na każdym etapie jego realizacji, zakładając następujące etapy:

 

rekrutacja uczestników projektu;

postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy projektu;

wybór placówek w celu stworzenia e-pracowni warszawskich;

działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach projektu;

organizacja szkoleń dla 1000 uczestników projektu oraz przekazanie sprzętu komputerowego uczestnikom projektu.

 

 

1.4    Zakres badania

 

Ewaluacja projektu musi odpowiedzieć na następujące pytania badawcze, które odnoszą się jednocześnie do kryteriów ewaluacji:

 

 

 

Kryterium ewaluacji

 

Pytanie badawcze

 

Trafność

 

Czy i w jakim stopniu projekt odpowiada na realne potrzeby grupy docelowej?

 

Efektywność

 

Czy realizacja projektu przynosi zakładane efekty w odniesieniu do poniesionych nakładów (finansowych, czasowych, ludzkich)?

Czy system zarządzania i wdrażania projektem jest efektywny?

Skuteczność

 

Czy realizacja projektu wpłynęła na zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród dzieci i młodzieży uczącej się oraz zamieszkałej w Warszawie?

 

Użyteczność

 

W jakim stopniu produkty projektu wykorzystywane są przez grupy docelowe?

Czy projekt przynosi zakładane korzyści dla grupy docelowej?

Trwałość

 

Czy i w jakim stopniu możliwe jest funkcjonowanie produktu po zakończeniu okresu trwałości projektu?

Jaki jest potencjał produktu w dłuższej perspektywie czasowej?

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Lista przedstawionych pytań ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

 

 

 

 2.       WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

2.1    Sposób realizacji badania

 

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

 

przeprowadzenie badania ilościowego, obejmującego co najmniej 100 uczestników projektu;

analizę danych zastanych, m.in. analizę ankiet ewaluacyjnych ze szkolenia, wypełnionych przez uczestników projektu;

indywidualne wywiady pogłębione z co najmniej 30 uczestnikami projektu, z czego co najmniej 10 osób stanowią uczniowie szkoły podstawowej, co najmniej 15 osób stanowią uczniowie gimnazjum, co najmniej 5 osób stanowią uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej;

indywidualne wywiady pogłębione z co najmniej 3 przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy oraz Wykonawcy projektu;

analiza SWOT dotycząca mocnych i słabych stron realizacji projektu;

 

 

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

 

 

 

2.2    Raporty

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego.

 

2.2.1           Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.

 

2.2.2           Raport ewaluacyjny będzie składał się z następujących elementów:

 

opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania);

kryteria oceny i pytania badawcze;

opis zastosowanej metodologii badawczej;

opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;

opis wyników badania ewaluacyjnego;

wnioski i rekomendacje dotyczące realizacji projektu.

 

 

Do raportu powinien być dołączony materiał badawczy w formie załączników.

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport metodologiczny oraz raport ewaluacyjny (wstępną wersję oraz ostateczną wersję raportu) w wersji drukowanej – kolor, po jednym egzemplarzu każdego z raportów oraz 

w wersji elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca, na terenie m.st. Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu metodologicznego i ewaluacyjnego przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego i ewaluacyjnego w wersji drukowanej – kolor, po jednym egzemplarzu każdego z raportów oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

 

 

 

2.3    Prezentacja wyników badania podczas konferencji nt projektu.

 

Wykonawca przedstawi najważniejsze dane oraz informacje dotyczące badania ewaluacyjnego w trakcie konferencji podsumowującej projekt, w formie 10-15 minutowego wystąpienia oraz prezentacji multimedialnej 

(10-15 slajdów). Planowany termin przeprowadzenia konferencji – maj 2015 r.

 

 

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 

 

w tym okresie należycie zrealizowali co najmniej 10 badań ewaluacyjnych o wartości minimum 10 000,00 zł brutto każde, w których liczba respondentów wyniosła co najmniej 100 osób dla każdego z badań.

 

 

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY 100% (100 pkt):

 

a)      80% (80 pkt) - Cena;

 

b)      20% (20 pkt) - Doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych projektów/programów dotyczących wykluczenia cyfrowego:

 

5 pkt: 1 projekt/program;

10 pkt: 2-3 projekty/programy;

15 pkt: 4-5 projekty/programy;

20 pkt: 6 i więcej projektów/programów.

Uwaga! Badania ewaluacyjne wykazane w kryterium oceny oferty „Doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych projektów/programów dotyczących wykluczenia cyfrowego” muszą spełniać warunki określone 

w pkt. 3 „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, tj. być o wartości minimum 10 000 zł brutto każde oraz w których liczba respondentów wyniosła co najmniej 100 osób dla każdego z badań.

 

 

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania Umowy do 22 maja 2015 r., gdzie:

 

a)      raport metodologiczny zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;

 

b)      raport ewaluacyjny zostanie przedłożony Zamawiającemu nie później niż do 15 maja 2015 r.;

 

c)       prezentacja multimedialna dotycząca badania ewaluacyjnego, zostanie przekazane Zamawiającemu 

w terminie do 15 maja 2015 r.

 

d)      przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego podczas konferencji nt. projektu – planowany termin: wybrany dzień w okresie 18-22 maja 2015 r.

 

 

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Ofertę zawierającą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego 

(w tym dokumenty potwierdzające wykonanie wymaganych badań ewaluacyjnych), należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Pan Michał Świderski tel. 22 443-07-60, mswiderski@um.warszawa.pl, do dnia 01.04.2015 r.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: argos_zapytanie_ofertowe_-_ewaluacja.pdf, file size: 183.39 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Informacje o projekcie
  (plik: informacje_o_projekcie_argos.pdf, file size: 52.29 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Wzór oferty
  (plik: wzor_oferty_-_ewaluacja.doc, file size: 242.5 KB)
  Pobierz