Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące uslugi przygotowania opracowania „Pomocnik asystenta rodziny”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 26 marca 2014 - 15:24, kmirgos

W związku z realizacją „Program Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013 - 2015”


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu opracowania „Pomocnik asystenta rodziny” zawierającego:

a)      „Standard pracy rodziny wspierającej”;

b)      model współpracy asystentów rodziny zatrudnionych przez organizacje pozarządowe
z dzielnicowymi ośrodkami pomocy społecznej m.st. Warszawy - organizatorami pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo- wychowawcze.

 

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Celem zmówienia jest:

Opracowanie „Pomocnik asystenta rodziny” będący rozwiązaniem zwiększającym dostępność usług asystenta rodziny oraz wsparciem asystentów rodziny w pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze, zawierają:

a)      „Standard pracy rodziny wspierającej”;

b)      model współpracy asystentów rodziny zatrudnionych przez organizacje pozarządowe
z dzielnicowymi ośrodkami pomocy społecznej m.st. Warszawy - organizatorami pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo- wychowawcze.

 

1.        W zakres zamówienia polegającego na przygotowaniu „Pomocnika asystenta rodziny” wchodzi realizacja następujących przedsięwzięć:

1.1 Opracowanie „Standardu pracy rodziny wspierającej” zawierające poszczególne elementy:

a)      zasady kwalifikowania osób/ rodzin do pełnienia funkcji rodziny wspierającej przez ośrodki pomocy społecznej,

b)      zakres pomocy (zadań) rodziny wspierającej w obszarach wskazanych w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 29 ust. 2),

c)      propozycje zasad zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy przez rodzinę wspierającą, o których mowa w art. 31 ww. ustawy,

d)      zasady współpracy rodziny wspierającej z asystentem rodziny oraz ośrodkiem pomocy   społecznej m.st. Warszawy,

e)      system monitoringu, oceny i kontroli pracy rodzin wspierających,

f)        wytyczne dotyczące organizacji szkoleń dla rodzin wspierających,

g)      propozycje zapisów do umowy, która określa zasady zwrotu kosztów związanych
z udzielaniem pomocy przez rodzinę wspierającą.

1.2. Opracowanie modelu współpracy asystentów rodziny zatrudnionych przez organizacje pozarządowe (NGO) z dzielnicowymi ośrodkami pomocy społecznej m.st. Warszawy - organizatorami pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo - wychowawcze, zawierającego poszczególne elementy:

a)      wytyczne do przygotowania ogłoszenia o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu pomocy rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez wsparcie asystentów rodziny. Wytyczne powinny uwzględniać postanowienia Standardu realizacji asysty rodzinnej w m.st. Warszawie w celu zapewnienia jednolitego modelu pracy asystentów rodziny niezależnie od podmiotu, który ich zatrudnia;

b)      zasady przyznawania przez dyrektora OPS rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze wsparcia asystenta rodziny zatrudnionego przez NGO;

c)      model współpracy organizacji pozarządowych zatrudniających asystentów rodziny
z ośrodkami pomocy społecznej m.st. Warszawy;

d)      system monitoringu, oceny i kontroli pracy asystenta rodziny zatrudnionego przez NGO;

e)      zasady i zakres sprawozdawczości, dokumentowania pracy z rodziną przez asystenta zatrudnionego przez NGO;

f)        graficzna prezentacja modelu współpracy asystentów rodziny zatrudnionych przez organizacje pozarządowe (NGO) z dzielnicowymi ośrodkami pomocy społecznej
m.st. Warszawy.

2.    Opracowanie „Pomocnik asystenta rodziny” powinno stanowić koncepcję kompletną
i spójną w płaszczyznach:

a)      organizacyjnej i merytorycznej - z uwzględnieniem istniejących zasobów instytucjonalnych i kadrowych m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych działających w obszarze wspierania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze;

b)      formalno-prawnej i legislacyjnej - w oparciu o istniejący stan prawny i ze wskazaniem ewentualnych uregulowań do podjęcia przez organy m. st. Warszawy;

c)      ekonomicznej - z uwzględnieniem wariantowych kosztów wdrożenia przedmiotu zamówienia.

3.    Wykonawca zapewni udział przedstawicieli Zamawiającego w pracach nad dokumentem oraz przeprowadzi na każdym etapie realizacji zamówienia, nie mniej niż 2 spotkania
o charakterze warsztatowym z udziałem zainteresowanych środowisk, w szczególności
z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny.

4.    Wykonawca dostarczy opracowanie „Pomocnik asystenta rodziny” wraz z prezentacją zawierającą główne wnioski i rekomendacje do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Warszawa, ul. Niecała 2, w trzech egzemplarzach, w formie papierowej (wydruk kolorowy) i elektronicznej (w edytorze MS WORD oraz PDF, prezentacja w MS POWERPOINT, na płytach CD lub DVD).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia.

 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać następujące zasoby:

1. W zakresie doświadczenia Wykonawca (załącznik nr 1, tabela nr 1):

ñ     wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizowali z należytą starannością co najmniej dwie (2) usługi eksperckie w zakresie opracowania modeli, lub standardów lub ekspertyz dotyczących realizacji usług w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub wspierania rodziny, uwzględniających współdziałanie administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

2. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca (załącznik nr 1, tabela nr 2)::

ñ      dysponuje co najmniej dwoma osobami zdolnymi do realizacji usługi i posiadającymi następujące minimalne kwalifikacje:

-        co najmniej 1 (jedna) osoba – posiadająca wykształcenie wyższe i/lub studia podyplomowe z zakresu nauk społecznych np. polityka społeczna, socjologia, resocjalizacja;

-        co najmniej 1 (jedna) osoba -  posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu nauk prawnych.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT:

 

1. Cena  brutto oferty - 50 % (maksymalnie 50 pkt)

Cena powinna uwzględnić cenę netto oraz stawkę podatku VAT.

2. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług eksperckich w zakresie opracowania modeli, lub standardów, lub ekspertyz dotyczących usług w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub wspierania rodziny, z ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie –  50% (maksymalnie 50 pkt):

Wykonawca otrzyma punkty za każdą wskazaną usługę: 1 usługa = 2 punkty (łącznie nie więcej niż 50 punktów).

3. Usługi podlegające ocenie punktowej (załącznik nr 1, tabela nr 3) nie mogą powielać się
z usługami podlegającymi ocenie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego(załącznik nr 1, tabela nr 1).

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 10 czerwca 2014 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z referencjami potwierdzającymi rzetelne i właściwe wykonanie usług i czytelnymi podpisami pod formularzem. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać na adres e-mail: mmuszynska@um.warszawa.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2014 roku do godziny 16.00

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.      Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

2.      W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

3.      Osoby fizyczne składające ofertę proszone są o przedstawienie wraz z ofertą podpisanego CV. W przypadku firm należy dołączyć podpisane CV osób będących bezpośrednimi realizatorami zamówienia.

    Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie upubliczniona
    w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.  Formularz stanowiący załącznik nr  1 do zapytania ofertowego.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1443.6 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_224.03.2014.doc, file size: 125.5 KB)
  Pobierz