Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku ulotek informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 9 czerwca 2014 - 15:11, kmirgos

W ramach projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:
Druk ulotek, dotyczących projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci
i młodzieży w Warszawie”, wg specyfikacji:
•    A5, kolor 4+4, gramatura 135g, kreda błysk;

Termin realizacji zamówienia: do 25 czerwca 2014 r.
Kryteria wyboru oferty: ilość ulotek (szt.) – wybrana zostanie ta oferta, która zaproponuje największą liczbę ulotek.

Inne istotne warunki zamówienia:
1.    Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 500,00 zł brutto.
2.    Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt ulotki w elektronicznym formacie, w dniu podpisania Umowy.
3.    Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego projektów druku, przekaże Zamawiającemu egzemplarze próbne wykonanych druków do akceptacji.
4.    Wykonawca przystąpi do druku ulotek dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przekazanej drogą elektroniczną.
5.    Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia druków ulotek własnymi środkami
i na własny koszt na adres Canaletta 2, 00-098 Warszawa, w godz. 8.00-15.00.
6.    Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia dostarczonych druków w miejscu ich dostawy, do wskazanych pomieszczeń, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
7.    Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej przez niego fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego w Biurze Pomocy
i  Projektów Społecznych, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie.
8.    Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podpisaną Ofertę należy przygotować na wzorze Formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego i przesłać na:
Fax numer: +48224431442, lub pocztą elektroniczną na adres: mswiderski@um.warszawa.pl
do dnia 12.06. 2014 r. do godz. 12.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: argos_druk_ulotek_zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 58.16 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy_-_druk.doc, file size: 223.5 KB)
  Pobierz