Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczace realizacji usługi audytu finansowego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 października 2014 - 12:47, kmirgos

W ramach projektu pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – decent Work – Poland.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi audytu finansowego projektu pt. CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – decent Work – Poland, współfinansowanego w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
2.     WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
    2.1.    Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu finasowego zgodnie
z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej 805.
    2.2. Wartość projektu podlegającego audytowi finansowemu wynosi 254 882 Euro.
    2.3. Okres realizacji projektu, za który będzie przeprowadzony audyt finasowy od 01.01.2013 r.
do 30.11.2014 r.
    2.4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu z audytu finasowego i dostarczenia
go Zamawiającemu w terminie do 8 grudnia 2014 r.
    2.5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z audytu finansowego w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD do miejsca, na terenie m. st. Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego.
    2.6. Wszystkie dokumenty związane z przedmiotem zamówienia zostaną przygotowane z języku polskim oraz w języku angielskim.
    2.7. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację do przeprowadzenia audytu finasowego.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO :
   Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia do porzeprowadzenia audytu finasowego zgodnie
z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej 805. Ocena spełnienia warunku przystąpienia do zapytania ofertowego będzie dokonana na podstawie oświadczenia oferenta.

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
4.1 Cena: 70 % (maksymalnie 70 pkt).
4.2. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji audytów finansowych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie: 30 % (maksymalnie 30 pkt). Punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium zostaną przyznane wg. poniższej skali:
a) liczba zrealizowanych audytów finasowych w przedziale od 5 do 10 – 10 punktów;
b) liczba zrealizowanych audytów finasowych w przedziale od 11 do 15 – 20 punktów;
c) liczba zrealizowanych audytów finasowych powyżej 15 – 30 punktów;

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 8.12.2014 r.
6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie – kgryglewski@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2014 r. do godz. 12.00.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: skmbt_c284e14102012370.pdf, file size: 1449.19 KB)
    Pobierz