Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczace usługi fryzjerstwa i stylizacji/wizażu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 26 marca 2014 - 15:46, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie:

- stylizacji/wizażu – 1 sesja na uczestniczkę,

- fryzjerstwa damskiego ze strzyżeniem, modelowaniem i ewentualną koloryzacją – 1 sesja na uczestniczkę,

przewidzianych dla maksymalnie 30 (słownie: trzydziestu) uczestniczek projektu pn. „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez m.st. Warszawa w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Usługa stylizacji/wizażu obejmie:
- indywidualną analizę kolorystyczną makijażu i ubioru, dobór odpowiedniej fryzury i stylu ubioru uwzględniającego rodzaj sylwetki, naukę makijażu i wykonanie proponowanego typu makijażu,
- przygotowanie dla każdej klientki streszczenia wyników analizy kolorystycznej z rekomendacjami dotyczącymi makijażu, ubioru i fryzury.

Usługa fryzjerska obejmie:
- wykonanie rekomendowanego strzyżenia damskiego z modelowaniem i ewentualną koloryzacją

Miejscem wykonania usług będzie obszar administracyjny Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia list obecności ze zrealizowanych sesji na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego i oznaczonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oferta rozpatrywana będzie pod kątem cen jednostkowych brutto dla 1 uczestniczki za poszczególne usługi.

Termin wykonania usług: zgodnie z zapisami uczestniczek na wizyty

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 30.06.2014 r.

Kryterium oceny ofert:
1) Cena jednostkowa brutto poszczególnych usług – 100 %

Uwagi:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez m.st. Warszawa.
Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
Płatność za wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Ofertę cenową na załączonym Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego, wraz z załączonymi następującymi dokumentami:
a)    potwierdzenie odbioru wskazanego w ofercie lokalu w obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
b)    potwierdzenie wpisu podmiotu do odpowiedniego rejestru (KRS, CEIDG),

prosimy przesłać:
pocztą elektroniczną (dokumenty w formie zeskanowanej) na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj.: mtupin@um.warszawa.pl do dnia 31.03.2014 r. do godziny 13.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_fryzjerstwo_i_wizaz.pdf, file size: 146.36 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_fryzjerstwo_i_wizaz.doc, file size: 99.5 KB)
  Pobierz