Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczy monitoringu stron internetowych i konsultacji w zakresie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 14 sierpnia 2019 - 15:27, pzygadlo

Zapytanie ofertowe dotyczy monitoringu stron internetowych i konsultacji w zakresie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe dotyczy monitoringu stron internetowych
i konsultacji w zakresie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.
2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
Na przedmiot zamówienia składa się:
a. monitoring wskazanych stron internetowych Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wraz z dokładną oceną 10 wybranych stron i przeprowadzenie konsultacji dla wykonawców, redaktorów i właścicieli biznesowych lub zarządzających stroną, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności;
b. prowadzenie konsultacji bieżących dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy dot. dostępności stron internetowych zgodnie z WCAG 2.0 z uwzględnieniem zmian związanych z WCAG 2.1;
c. prowadzenie konsultacji związanych z tworzeniem procedur wdrażania dostępności cyfrowej w Urzędzie m.st. Warszawy.
Powyższe punkty będą realizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie m.st. Warszawa oraz zdalnie, w łącznym, średnim wymiarze 8 godzin tygodniowo.
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:

A. Od minimum 5 lat zajmuje się dostępnością w praktyce, zna potrzeby oraz ograniczenia osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami. Wymagane jest posiadanie wykształcenia kierunkowego.

Warunek ten dotyczy specjalizowania się w dostępności m.in. systemów informatycznych, stron www, aplikacji mobilnych, znajomości języków programowania (HTML5. jQuery, PHP etc.). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie kierunkowe i wykaże w tabeli
nr 1 minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie.

B. Zna akty prawne: Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Standard Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0.

C. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu dostępności.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, przeprowadził min. 3 szkolenia / warsztaty dla podmiotów realizujących zadania publiczne dot. dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenie w tym zakresie należy wykazać w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.

D. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu konsultacji eksperckich z zakresu dostępności cyfrowej podczas realizacji projektów cyfrowych.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził 2 konsultacje eksperckie z zakresu dostępności cyfrowej stron internetowych podczas tworzenia nowych portali internetowych. Doświadczenie w tym zakresie należy wykazać w tabeli nr 4, znajdującej się w formularzu ofertowym.

Powyższe warunki należy wykazać jako doświadczenie Oferenta lub jako doświadczenie osoby wchodzącej w skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia, wymienionych w tabeli nr 1, znajdującej się w formularzu ofertowym. W przypadku osoby / osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie
o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z postępowania.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
60%: cena
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
najniższa cena ofertowa brutto
Cena= ---------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej

20 %: doświadczenie w przeprowadzaniu monitoringów / audytów z zakresu dostępności cyfrowej
Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby wykazanych monitoringów / audytów, wraz z opracowaniem rekomendacji z zakresu dostępności cyfrowej stron internetowych, dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Doświadczenie należy wykazać w tabeli nr 4 znajdującej się w formularzu ofertowym, po 2 punkty za każdą pozycję. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 20 – za 10 pozycji wykazanych w tabeli.
20 %: doświadczenie w prowadzeniu konsultacji eksperckich z zakresu dostępności cyfrowej
podczas realizacji projektów cyfrowych, dla samorządów lub administracji rządowej.
Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby zrealizowanych konsultacji eksperckich, wykazanych w tabeli nr 5 znajdującej się w formularzu ofertowym, po 5 punktów za każdą pozycję, z zastrzeżeniem, że za monitoringi / audyty wymienione już w tabeli nr 3, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 20 – za 4 dodatkowe pozycje wykazane w tabeli.
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 6 grudnia 2019 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:[1]
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo
- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo
wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osób prowadzących postępowanie:
Angelika Szkołuda, aszkoluda@um.warszawa.pl i Małgorzata Leśniewicz, mlesniewicz@um.warszawa.pl do dnia
26.08.2019 roku do godz. 12.00. (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
g. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy
i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

8. UWAGI: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załączniki

 1. 1.
  Klauzula RODO
  (plik: 6._klauzula_rodo14viii.pdf, file size: 1292.99 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skan_zapytanie14viii.pdf, file size: 268.14 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz ofertowy
  (plik: 2._formularz_ofertowy.doc, file size: 98.5 KB)
  Pobierz