Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia pracownika ds. obsługi finansowo – księgowej projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 listopada 2013 - 9:09, psliwowski

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika ds. obsługi finansowo – księgowej projektu Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku ds. obsługi finansowo-księgowej projektu:

1) prowadzenie monitoringu dochodów i wydatków projektu;

2) opracowanie wniosków o płatność w zakresie finansowym i terminowe przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;

3) przygotowywanie we współpracy z kierownikiem projektu, koniecznych dokumentów dotyczących kontrasygnowania umów, zmian w planie budżetu projektu danego roku do Biura Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m. st. Warszawy;

4) współpraca z kierownikiem projektu w zakresie prawidłowości i terminowości wydatkowanych środków;

5) przygotowywanie niezbędnych dokumentów finansowych związanych z aneksowaniem umowy o dofinansowanie,

6) rozliczanie finansowe projektu;

7) nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy przez osoby zatrudnione przy realizacji projektu;

8) współpraca z realizatorami poszczególnych zadań projektu w zakresie finansowym (m.in. w zakresie przekazywania im środków finansowych i kontrola finansowa nad ich wydatkowaniem);

9) udział w zebraniach Zespołu Projektowego, dotyczących realizacji projektu;

10) prowadzenie korespondencji z Biurami Urzędu i Wydziałami Biura Pomocy i Projektów Społecznych w obszarze finansowym;

11) obsługa programu Signum;

12) współpraca w zakresie finansowym przy tworzeniu projektów umów oraz pozostałych dokumentów związanych z realizacją projektu,

13) stała współpraca z Dyrektorem Biura, naczelnikiem wydziału ds. osób niepełnosprawnych i seniorów, kierownikiem projektu i innymi osobami realizującymi projekt.

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30 września 2014 r.

Kryteria oceny ofert:

1. Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na podobnym stanowisku – 50%,

2. Cena  - 50 %.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_specjalista_ds._rozliczania_projektu.pdf, file size: 1081.08 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik
  (plik: zalacznik_1_formularz_weryfikacji_i_oswiadczenia.doc, file size: 85.5 KB)
  Pobierz