Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot.zatrudnienia pracownika ds. rozliczania projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 9 października 2012 - 13:58, lwieczorek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.


 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika ds. obsługi finansowo – księgowej projektu Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty.

 Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na  :

 1. prowadzenia monitoringu dochodów i wydatków projektu;
 2. opracowania wniosków o płatność w zakresie finansowym i terminowe przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;
 3. przygotowywanie we współpracy z kierownikiem projektu, koniecznych dokumentów dotyczących kontrasygnowania umów, zmian w planie budżetu projektu danego roku do Biura Księgowości Kontrasygnaty Urzędu m. st. Warszawy;
 4. współpraca z kierownikiem projektu w zakresie prawidłowości i terminowości wydatkowanych środków;
 5. przygotowywanie niezbędnych dokumentów finansowych związanych z aneksowaniem umowy o dofinansowanie,
 6. rozliczanie finansowego projektu;
 7. nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy przez osoby zatrudnione przy realizacji projektu;
 8. współpraca z realizatorami poszczególnych zadań projektu w zakresie finansowym (m.in. w zakresie przekazywania im środków finansowych i  kontrola finansowa nad ich wydatkowaniem);
 9. udział w zebraniach Zespołu Projektowego, dotyczących realizacji projektu;
 10. prowadzenie korespondencji z Biurami Urzędu i Wydziałami Biura Pomocy i Projektów Społecznych w obszarze finansowym
 11. obsługi programu Signum;
 12. współpracy w zakresie finansowym przy tworzeniu projektów umów oraz pozostałych dokumentów związanych z realizacją projektu,
 13. stała współpraca z Dyrektorem Biura, naczelnikiem wydziału ds. osób niepełnosprawnych i seniorów, kierownikiem projektu i innymi osobami realizującymi projekt.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2012 r., łącznie 126 (słownie: sto dwadzieścia sześć) godzin zegarowych

 

Kryteria oceny ofert :

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na podobnym stanowisku – 50%,

Cena  - 50 %.

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Wymagania konieczne:

- doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

- doświadczenie w pracy związane z rozliczanie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

- dyspozycyjność w okresie realizacji zadania.

Oferta powinna zawierać wycenę brutto kwoty za godzinę wykonywanej pracy.

 

Do oferty należy dołączyć CV.

 

Ofertę prosimy przesłać:

pocztą na adres:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,

faksem na numer: 022 443 14 40

pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: lwieczorek@um.warszawa.pl

 

Do 11.10.2012 roku do godziny 16:00

Załączniki

 1. 1.

  (plik: zapytanie_ofertowe_rozliczeniowiec.pdf, file size: 73.4 KB)
  Pobierz